Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2012, 7545Overig

Logo Zuid-Holland
Beoordelen noodzaak uitvoeren milieueffectrapportage (m.e.r.) voor het bodemenergiesysteem van Bedrijvenpark Honderdland fase 2

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 24 februari 2012 een mededeling ingevolge artikel 7.16 van de Wet milieubeheer (met een aanmeldingsnotitie en een effectenstudie) ontvangen van Honderdland Ontwikkelings Combinatie voor het bodemenergiesysteem van Bedrijvenpark Honderdland fase 2 gelegen tussen de Maasdijk, Oranjesluisweg, Burgemeester Elsenweg en Honderdland te Maasdijk, gemeente Westland.

Het bodemenergiesysteem zal bestaan uit 12 bronnen. Jaarlijks wordt hiermee maximaal 1.800.000 m3 grondwater onttrokken en geïnfiltreerd.

Voor deze activiteit moet een vergunning op grond van de Waterwet worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De activiteit valt onder categorie D 15.2 van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de vergunningverlenende instantie moet beoordelen of ten behoeve van de vergunningverlening een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de voorgelegde informatie getoetst aan de Wet milieubeheer, met name aan artikel 7.17. Op basis daarvan hebben zij besloten dat het opstellen van een MER ten behoeve van de aanvraag om vergunning ingevolge de Waterwet niet noodzakelijk is.

Inzage

De aanmeldingsnotitie en het besluit liggen van 23 april 2012 tot en met 4 juni 2012 ter inzage:

bij de Directie Omgevingsdiensten van de provincie Zuid-Holland, kamer D 209, tijdens kantooruren (na telefonische afspraak), Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 441 73 24;

bij het Serviceloket in het gemeentekantoor ’s-Gravenzande van de gemeente Westland, ma van 11.00–12.15 uur, di t/m vr van 9.00–12.15 uur, ma t/m vr tevens van 13.00–16.00 uur, Van Geeststraat 1, tel.nr. (0174) 67 36 73.

Opmerking

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit los van het voor te bereiden besluit belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft.

Inlichtingen

Voor vragen en opmerkingen over het besluit, het begrip belanghebbende en deze procedure kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, de heer H.P.M. Wachelder, tel.nr. (070) 441 74 55, e-mailadres: hpm.wachelder@pzh.nl. Deze kennisgeving staat ook onder Bekendmakingen op www.zuid-holland.nl

DWM/084