Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2012, 75Ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2000, wijziging Polmanstraat 1b te Beek’

Burgemeester en wethouders van Montferland, maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij in hun vergadering van 20 december 2011 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2000, Polmanstraat 1b te Beek’ hebben vastgesteld.

Het wijzigingsplan voorziet in de mogelijkheid tot de bouw van twee woningen in het kader van functieverandering ter plaatse van de Polmanstraat 1b te Beek.

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 5 januari 2012 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, locatie ’s-Heerenberg, Hofstraat 1 en is tevens via www.montferland.info te raadplegen.

Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen het vaststellingsbesluit schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze aangaande het ontwerpwijzigingsplan heeft kenbaar gemaakt;

  • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken;

  • een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan zijn aangebracht.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van bovengenoemde termijn, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Didam, 3 januari 2012

Burgemeester en wethouders van Montferland.