Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 27 maart 2012, nr. IENM/BSK-2012/21230, tot wijziging van de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid en enkele andere regelingen in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op richtlijn nr. 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (PbEU L 403) en de artikelen 107, tweede lid, onderdeel a, 111, vierde lid, 113, vierde lid, 115, vierde lid, 116, tweede lid, en 118, vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 7, derde lid, onderdeel b, 9, vijfde lid, 12a, derde lid, van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 2009, en de artikel 16 van het Reglement rijbewijzen;

Besluit:

ARTIKEL I

De Bijlage bij de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd:

A

Code 42.02 komt te luiden:

  • 42.02 Buitenspiegel op voorspatbord.

B

In code 79 wordt ‘artikel 10, lid 1, van de richtlijn’ vervangen door: artikel 10, lid 1, van richtlijn 91/439/EEG.

C

Onder vervanging van de punt aan het slot van de lijst van geharmoniseerde codes door een puntkomma wordt een code ingevoegd, luidende:

  • 96: bestuurder heeft een opleiding voltooid of is geslaagd voor een examen inzake rijvaardigheid en rijgedrag overeenkomstig de bepalingen van bijlage V bij richtlijn nr. 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (PbEG L 403).

ARTIKEL II

De Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9

De tot afgifte van rijbewijzen bevoegde autoriteiten nemen bij de aanvraag en afgifte de procesbeschrijving rijbewijzen in acht die als bijlage bij deze regeling is opgenomen.

B

De bijlagen 1 tot en met 6 bij de Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen worden vervangen door de bijlage zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL III

In artikel 1 van de Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009 wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd:

richtlijn rijbewijzen:

richtlijn nr. 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (PbEU L 403).

ARTIKEL IV

In artikel 1, onderdeel a, van de Regeling eisen geschiktheid 2000 wordt ‘categorieën A, B en B+E’ vervangen door: categorieën A1, A2, A, B en B+E.

ARTIKEL V

Artikel 1, eerste lid, van de Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie AM wordt als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel a komt te luiden:

  • a. van de Wegenverkeerswet 1994: de artikelen 1, eerste lid, 2, eerste tot en met derde lid, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, eerste lid, 36, eerste, derde, vijfde en zesde lid, 37, eerste lid, 40, eerste en vierde lid, 41, 57, 58, 60, eerste en vijfde lid, 107, eerste en tweede lid, 118, 123, 123b, 130, 131, 132, 160, 162, 163, 164, eerste tot en met derde lid, 174, eerste en tweede lid, 179 en 184;.

B

Onderdeel d komt te luiden:

  • d. van het Reglement rijbewijzen: de artikelen 5, 15, 25a en 104a;.

ARTIKEL VI

Artikel 1, eerste lid, van de Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie A wordt als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel a komt te luiden:

a. van de Wegenverkeerswet 1994: de artikelen 1, eerste lid, 2, eerste tot en met derde lid, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, eerste lid, 36, eerste, derde, vijfde en zesde lid, 37, eerste lid, 40, eerste en vierde lid, 41, 57, 58, 60, eerste en vijfde lid, 72, 107, eerste en tweede lid, 118, 123, 123b, 130, 131, 132, 160, 162, 163, 164, eerste tot en met derde lid, 174, eerste en tweede lid, 179 en 184;.

B

Onderdeel d komt te luiden:

d. van het Reglement rijbewijzen: de artikelen 5, 7, 15, 25a en 104a;.

ARTIKEL VII

Artikel 1, eerste lid, van de Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie B wordt als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel a komt te luiden:

  • a. van de Wegenverkeerswet 1994: de artikelen 1, eerste lid, 2, eerste tot en met derde lid, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, eerste lid, 36, eerste, derde, vijfde en zesde lid, 37, eerste en tweede lid, 40, eerste en vierde lid, 41, 57, 58, 60, eerste en vijfde lid, 72, 81, eerste lid, 107, eerste en tweede lid, 108, eerste lid, onderdelen a,b en c, 118, 123, 123b, 130, 131, 132, 160, 162, 163, 164, eerste tot en met derde lid, 174, eerste en tweede lid, 179 en 184;.

B

Onderdeel d komt te luiden:

  • d. van het Reglement rijbewijzen: de artikelen 5, 7, 15, 25a en 104a;.

ARTIKEL VIII

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de artikelen I, onderdelen A tot en met L, en II, onderdelen A tot en met C, van de wet van 26 januari 2012 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn (Stb. 2012, 39) in werking treden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage bij artikel III, onderdeel B, die ter inzage wordt neergelegd bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Koningskade 4, te Den Haag.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

BIJLAGE BEHOREND BIJ ARTIKEL II, ONDERDEEL B, VAN DE REGELING TOT WIJZIGING VAN DE REGELING BEPERKINGEN CODERINGEN RIJBEVOEGDHEID EN ENKELE ANDERE REGELINGEN IN VERBAND MET DE IMPLEMENTATIE VAN DE DERDE RIJBEWIJSRICHTLIJN

Bijlage bij artikel 9 van de Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen Procesbeschrijving rijbewijzen

Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

TOELICHTING

In verband met de implementatie van richtlijn nr. 2006/126/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (PbEu L 403; derde rijbewijsrichtlijn) zijn ministeriële regelingen vastgesteld of gewijzigd. Onderhavige wijzigingsregeling strekt tot wijziging van de hierna genoemde ministeriële regelingen. Ter implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn zijn tevens – op het niveau van de formele wet – de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 aangepast en – op het niveau van algemene maatregel van bestuur – het Reglement rijbewijzen en het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009.

In deze wijzigingsregeling gaat het allereerst om de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid die is aangevuld met de codering voor de categorie B+ (de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen van de categorie B met een aanhanger of oplegger, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 750 kg en de toegestane maximum massa van het samenstel van trekkend motorrijtuig en aanhangwagen of oplegger meer bedraagt dan 3500 kg maar niet meer dan 4250 kg). Verder is een enkele codering aangepast aan de nieuwe formulering in de desbetreffende bijlage bij de derde rijbewijsrichtlijn.

Ook de bijlagen bij de Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen zijn aangepast: de derde rijbewijsrichtlijn heeft ook geleid tot de noodzaak van aanpassing van de werkprocessen voor de gemeenten. Gemakshalve zijnde werkprocessen opnieuw vastgesteld en in één document samengevoegd. Een werkproces is vervallen: het werkproces omwisseling bromfietscertificaat. Nu de overgangstermijn voor omwisseling met ingang van 1 oktober 2009 is verstreken, kunnen bromfietscertificaten niet meer worden omgewisseld.

Verder gaat het om de Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009. De hier opgenomen aanpassing betreft het opnemen van de verwijzing naar de derde rijbewijsrichtlijn.

Ten slotte betreft het enkele technische aanpassingen in de ministeriële regelingen waarin de eisen voor de theorie-examens voor de rijbewijscategorieën AM, A en B zijn opgenomen. Het betreft de noodzakelijke aanpassing van verwijzingen naar artikelen uit de Wegenverkeerswet 1994, respectievelijk het Reglement rijbewijzen. Deze aanpassingen zijn het gevolg van het feit dat de artikelen met betrekking tot de leeftijden en de geldigheidsduur thans zijn opgenomen in het Reglement rijbewijzen. Voor de rijbewijscategorieën C1 en C en D1 en D zijn de eisen voor het theorie-examen in twee nieuwe regelingen vastgelegd.

Bijlage 1 bij de derde rijbewijsrichtlijn waarin de eisen voor het rijbewijsdocument zijn vastgelegd, is gewijzigd bij richtlijn nr. 2011/94/EU van de Commissie van 28 november 2011 tot wijziging van Richtlijn nr. 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (PbEU L 314). De implementatietermijn van deze richtlijn is vastgesteld op 30 juni 2012. De hiermee verband houdende wijzigingen zijn in voorbereiding.

Administratieve lasten

Voor de berekening van de gevolgen voor de administratieve lasten voor de burger en het bedrijfsleven die voortvloeien uit deze regeling wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij het aan de wet ten grondslag liggende wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn (Kamerstukken II 2011/12, 32 380, nr. 3, blz. 10–13) en de nota van toelichting bij het daarop gebaseerde besluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen en het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009.

Vaste verandermomenten

De regeling treedt in werking op tijdstip waarop de wet van 26 januari 2012 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn (Stb. 2012, 39) in werking treedt. Er wordt een uitzondering gemaakt op de systematiek van vaste verandermomenten, omdat de datum van inwerkingtreding is gekoppeld aan de in de richtlijn opgenomen datum van inwerkingtreding, omdat het implementatie van Europese regelgeving betreft.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

Naar boven