Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2012, 7173Vergunningen

Vergunningaanvraag Coloradoweg 10 te Rotterdam-Maasvlakte

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Holland) hebben op 22 juni 2011 vergunningaanvragen met een Milieueffectrapport (MER) ontvangen van E.ON Benelux N.V. op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet (Wtw). De aanvragen zijn bedoeld voor de oprichting van een installatie voor het afvangen van CO2 met het doel deze ondergronds op te slaan. De inrichting is gelegen aan de Coloradoweg 10 te Rotterdam-Maasvlakte.

Deze aanvragen zijn gecoördineerd behandeld, waarbij de DCMR Milieudienst Rijnmond de coördinatie heeft verzorgd.

Voor de besluitvorming over deze vergunningaanvragen is een MER opgesteld, waarvoor op 23 december 2010 een advies reikwijdte en detailniveau is vastgesteld. De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de procedures van het MER en de vergunningaanvragen gecoördineerd.

Deze publicatie heeft uitsluitend betrekking op de beschikkingen voor het oprichten van de installaties voor de afvang van CO2. De procedures die betrekking hebben op het transport en de opslag van CO2 worden op een later tijdstip gepubliceerd en ter inzage gelegd. De besluitvorming daarover valt (deels) onder de Rijkscoördinatieregeling op grond waarvan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie als coördinerend bevoegd gezag optreedt.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hebben besloten de vergunningen te verlenen. Aan de vergunningen zijn voorschriften ter bescherming van het milieu verbonden.

Inzage

De vergunningaanvragen, het MER en de beschikkingen liggen van 12 april 2012 tot en met 23 mei 2012 op werkdagen ter inzage bij:

  • de Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, (ma. t/m vrij. van 10.00–20.00 uur);

  • Rijkswaterstaat Zuid-Holland, gebouw De Maas, Boompjes 200 te Rotterdam (van 9.00–12.00 uur en van 13.00–16.00 uur), telefoonnummer: 010-402 63 99;

  • de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje (tijdens de openingsuren);

  • de deelgemeente Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161 te Hoek van Holland (tijdens de openingsuren);

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010-246 86 21).

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikkingen, kan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank ’s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking;

  • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het desbetreffende ontwerp van de beschikking;

  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen in de desbetreffende beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikkingen.

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Na afloop van de beroepstermijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Inlichtingen

De heer R. Toth van de DCMR (Wabo), telefoon: 010-246 83 06 en tot de heer P.H. Borgerding en/of de heer P.A. Janssen van Rijkswaterstaat (Wtw), telefoon: 06-27 05 49 76/06-11 59 10 52.

Deze kennisgeving staat ook op www.dcmr.nl.