Gewijzigd bestemmingsplan ‘Nijmegen Ruimte voor de Waal’, milieueffectrapport, projectplan en beschikkingen

Van 4 april tot en met 16 mei 2012 liggen ter inzage het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Nijmegen Ruimte voor de Waal’, het milieueffectrapport (MER) ‘Ruimte voor de Waal – Nijmegen’, het vastgestelde projectplan ‘Ruimte voor de Waal Nijmegen’ (op grond van de Waterwet) en vier vastgestelde beschikkingen (op grond van de Ontgrondingenwet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet) inclusief bijbehorende stukken.

Daarnaast liggen ter inzage het besluit tot vaststelling van hogere waarden (op grond van de Wet geluidhinder), het besluit tot gedeeltelijke herziening van de structuurvisie ‘Nijmegen 2010’ en het beeldkwaliteitplan ‘Ruimte voor de Waal – Nijmegen’.

Deze besluiten zijn nodig om het project ‘Ruimte voor de Waal Nijmegen’, waaronder de dijkteruglegging bij Lent, mogelijk te maken. Tijdens de inzageperiode kunt u beroep instellen en eventueel een voorlopige voorziening aanvragen.

Het gebied en de plannen

Het gebied van het project ‘Ruimte voor de Waal Nijmegen’ is globaal als volgt begrensd:

 • In het zuiden door de Waal;

 • In het westen door de Oosterhoutse waarden;

 • in het noorden door de Oosterhoutsedijk (ten westen van het spoor) en de weilanden ten noorden van de Oosterhoutsedijk (tussen het spoor en de Prins Mauritssingel) en de Bemmelsedijk, en

 • in het oosten door de Lentse waarden.

Het project ‘Ruimte voor de Waal Nijmegen’ bestaat hoofdzakelijk uit het verleggen van de dijk bij Lent in noordelijke richting en het graven van een nevengeul. De nevengeul zal lopen van de strang in de Lentse waard tot aan de zandwinplas in de Oosterhoutse waarden. Tussen de Waalbrug en de spoorbrug zal de nevengeul tussen de huidige dijk en de nieuwe dijk komen te liggen.

Door de aanleg van de nevengeul ontstaat een eiland, waarop een deel van de bestaande bebouwing aanwezig blijft, maar waarop ook twee nieuwe woningen en een evenemententerrein met kleinschalige, seizoensgebonden horeca mogelijk gemaakt worden.

Achtergrond Dijkteruglegging Lent en Ruimte voor de Waal Nijmegen

Het plan voor de Dijkteruglegging Lent in de gemeente Nijmegen maakt deel uit van het programma Ruimte voor de Rivier. In 2006 hebben de Tweede Kamer en de Eerste Kamer met het programma (de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier) ingestemd. Hierin is de principiële keuze gemaakt voor de Dijkteruglegging Lent als rivierverruimende maatregel. Naast het terugleggen van de dijk omvat de maatregel ook het graven van een nevengeul langs de Waal en het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit in het gebied.

Besluiten

Het project Ruimte voor de Waal Nijmegen wordt in de eerste plaats mogelijk gemaakt door een nieuw bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van Nijmegen. Naast een nieuw bestemmingsplan zijn ook besluiten nodig op grond van verschillende wetten. Het betreft hier de Waterwet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Ontgrondingenwet. Voor twee nieuwe woningen ten westen van het perceel Oosterhoutsedijk 51 hebben burgemeester en wethouders van Nijmegen een hogere grenswaarde vastgesteld om een grotere geluidsbelasting op deze woningen toe te staan. Verder is de structuurvisie 'Nijmegen 2010' gedeeltelijk herzien. Het beeldkwaliteitplan (BKP) 'Ruimte voor de Waal - Nijmegen' is het toetsingskader voor de welstandsaspecten van onder andere kade en bruggen in het projectgebied.

De procedure

Van 8 september tot en met 19 oktober 2011 hebben het ontwerpbestemmingsplan en de andere ontwerpbesluiten ter inzage gelegen. Hierover konden zienswijzen worden ingediend.

Inmiddels hebben burgemeester en wethouders van Nijmegen, de gemeenteraad van Nijmegen, de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu, de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en Gedeputeerde Staten van Gelderland de definitieve besluiten vastgesteld. De ingediende zienswijzen zijn hierbij betrokken.

Belanghebbenden hebben nu de mogelijkheid beroep in te stellen tegen de besluiten.

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbesluiten

Mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zijn de besluiten op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

Bestemmingsplan:

 • het aantal toegestane evenementen op het evenemententerrein is verkleind, concerten met geluidsversterking zijn onder voorwaarden mogelijk op het evenemententerrein, de Vierdaagsefeesten op het evenemententerrein mogen langer duren dan de andere evenementen;

 • de ligging van de watersingel in het westelijk deel van het gebied is aangepast;

 • de ligging en vorm van twee bouwvlakken voor nieuwbouwwoningen aan de Oosterhoutsedijk zijn aangepast;

 • de hoogwatervluchtplaats op het eiland, ter hoogte van de Oversteek, is verwijderd.

Vergunning Ontgrondingenwet:

 • de ligging van de watersingel in het westelijk deel van het gebied is aangepast.

Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 van Gedeputeerde Staten:

 • het aantal toegestane evenementen op het evenemententerrein is verkleind, concerten met geluidsversterking zijn onder voorwaarden mogelijk op het evenemententerrein, de Vierdaagsefeesten op het evenemententerrein mogen langer duren dan de andere evenementen.

Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 van de minister van EL&I:

 • de hoogwatervluchtplaats op het eiland, ter hoogte van de Oversteek, is verwijderd.

Bij de besluiten ligt een overzicht van de wijzigingen ter inzage.

Hoe komt u aan meer informatie?

Inzien:

Van 4 april tot en met 16 mei 2012 liggen onder meer ter inzage:

 • het bestemmingsplan ‘Nijmegen Ruimte voor de Waal’;

 • het MER ‘Ruimte voor de Waal – Nijmegen’;

 • het projectplan ‘Ruimte voor de Waal Nijmegen’ op grond van de Waterwet;

 • de vergunning op grond van de Ontgrondingenwet;

 • twee vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998;

 • de ontheffing op grond van de Flora- en faunawet;

 • het besluit vaststelling hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder;

 • het besluit gedeeltelijke herziening structuurvisie ‘Nijmegen 2010’, en

 • het beeldkwaliteitplan ‘Ruimte voor de Waal – Nijmegen’.

De stukken zijn voorzien van diverse bijlagen, waaronder de eventuele aanvragen.

Op de volgende locaties liggen alle stukken ter inzage:

 • De Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 75 te Nijmegen;

 • Wooninformatiecentrum Waalsprong (WIC) in het Thermioncomplex, Maurice Chevalierstraat 41, Lent;

 • het provinciehuis van de provincie Gelderland, Markt 11 te Arnhem;

 • het kantoor van Rijkswaterstaat Oost Nederland, Eusebiusbuitensingel 66 te Arnhem.

Internet:

Alle documenten zijn te downloaden van de website www.nijmegen.nl onder het kopje ‘Inspraak en info’.

Het digitale bestemmingsplan kan geraadpleegd worden via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP21000-VG01

De bronbestanden van het digitale bestemmingsplan zijn beschikbaar via http://ruimtelijkeplannen.nijmegen.nl/indexer.xml?planidn=NL.IMRO.0268.BP21000-VG01

Het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 is in te zien via www.gelderland.nl → Actueel → Bekendmakingen.

Het besluit van de minister van Economische zaken, Landbouw & Innovatie op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 is in te zien via www.rijksoverheid.nl → Documenten en publicaties → Vergunningen.

Vragen:

Voor vragen en nadere informatie over het project kunt u contact opnemen met de Gemeente Nijmegen op telefoonnummer 024-3299060 of de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier op telefoonnummer 088-7972900.

Coördinatie Wet ruimtelijke ordening

Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Nijmegen Ruimte voor de Waal’, het MER, het projectplan en de beschikkingen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Ontgrondingenwet is gekozen voor toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling (artikel 3.30, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening) gecombineerd met de rijkscoördinatieregeling (artikel 3.35, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening). Het toepassen van deze coördinatieregelingen heeft mede tot doel dat de bekendmaking van de besluiten en daarmee de mogelijkheid beroep in te stellen, gelijktijdig plaatsvindt. Verder betekent dit dat voor de mogelijkheid van beroep de gecoördineerde besluiten als één besluit worden aangemerkt.

Hoe kunt u beroep instellen?

De vastgestelde besluiten liggen tot en met 16 mei 2012 ter inzage. Belanghebbenden kunnen van 5 april tot en met 16 mei 2012 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen de volgende besluiten:

 • het bestemmingsplan ‘Nijmegen Ruimte voor de Waal’;

 • het projectplan ‘Ruimte voor de Waal Nijmegen’ op grond van de Waterwet;

 • de vergunning op grond van de Ontgrondingenwet;

 • twee vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998;

 • de ontheffing op grond van de Flora- en faunawet;

 • het besluit vaststelling hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten. Hebt u geen zienswijze ingediend, dan kunt u alleen beroep instellen als het u redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de definitieve vaststelling van de besluiten wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

U kunt uw beroepschrift richten aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA 's-Gravenhage

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • a) uw naam en adres;

 • b) de dagtekening;

 • c) een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • d) de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Voorlopige voorziening

De besluiten treden in werking op de dag na het einde van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift verandert dit niet. Om de werking van de besluiten op te schorten kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Crisis- en herstelwet van toepassing

Op de besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Dit betekent dat het indienen van een zogenaamd ‘pro forma’ beroepschrift niet mogelijk is. U moet de reden(en) waarom u beroep instelt, in uw beroepschrift vermelden.

Naar boven