Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2012, 6469Ruimtelijke plannen

Logo Nuth
Ontwerpbestemmingsplan Entree Centrum Nuth, ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Nuth bekend dat zij in haar vergadering van 20 maart 2012 het ontwerpbestemmingsplan ‘Entree Centrum Nuth’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘Entree Centrum Nuth’ zal dienen als planologisch kader voor het realiseren van 15 appartementen op de locatie hoek Stationstraat/Dorpsstraat 2 te Nuth. Het appartementencomplex wordt gerealiseerd in 3 bouwlagen. Aan de zijde van de Stationstraat worden bergingen op de begane grond gesitueerd die deel uitmaken van de hoofdbebouwing. Aan de achterzijde worden parkeerplaatsen gerealiseerd. Ook wordt aan de achterzijde een terrasstrook gerealiseerd die grenst aan een gemeenschappelijke binnenhof.

Het onderhavige gebouw is zodanig ontworpen dat het qua vormgeving past binnen de bestaande bebouwing.

Ten behoeve van de planologische procedure ligt het ontwerpbestemmingsplan en alle bijbehorende stukken conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 29 maart 2012 gedurende 6 weken ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis, bij de balie bouwen en wonen. Tevens zijn de stukken elektronisch te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de genoemde 8 weken termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze ten aanzien van het voornemen tot vaststelling van het bestemmingsplan door de raad kenbaar maken bij de gemeenteraad van Nuth. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te zijn aan de Raad van de Gemeente Nuth, postbus 22000, 6360 AA Nuth.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de behandelend ambtenaar, de heer R.T.J. Stevens (tel. 045-5659228; mailadres: rene.stevens@nuth.nl). Een afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging te zijn gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch een zienswijze kenbaar te maken.