Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2012, 5761Overig

Vaststelling Actualisering 2011 Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 29 februari 2012 de Actualisering 2011 van de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte vastgesteld.

De belangrijkste onderwerpen:

Met de Actualisering 2011 blijven de hoofdlijnen, hoofdopgaven en provinciale belangen van het ruimtelijk beleid ongewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen gaan over de volgende onderwerpen:

  • Verbeterde kwaliteitskaart (effectiever sturen op kwaliteit)

  • Kantorenbouw (beperking aantal nieuwe kantorenlocaties)

  • Woningbouw (inspelen op ontwikkelingen woningmarkt)

  • Glastuinbouw (nieuwe locaties in Binnenmaas en Nieuwkoop, glas-voor-glasregeling, SER-ladder)

  • Bodemenergie (efficiënt gebruik ondergrond)

  • Gemeentelijke verzoeken (beperkte aanpassing van bebouwingscontouren en functies) Daarnaast zijn beleidsarme technische correcties doorgevoerd voor de volgende onderwerpen:

  • Actualisering compensatiebeginsel natuur, recreatie en landschap

  • Correcties Ecologische Hoofdstructuur en landgoedbiotopen

  • Aanpassing regionale waterkeringen in Rijnland en Rivierenland

Waar kunt u de stukken inzien?

De Actualisering 2011 kunt u inzien en downloaden op de webpagina van de provincie www.zuid-holland.nl/herziening2011. De digitaal inzoombare kaarten volgens de digitale Wro-standaard kunt u vinden op deze webpagina en op www.ruimtelijkeplannen.nl. De Actualisering 2011 is ook in te zien bij ‘het Loket’ van de provincie Zuid-Holland aan het Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag.

De Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte worden thans bijgewerkt met de wijzigingen die zijn opgenomen in de Actualisering 2011. Binnenkort kunt u de volledig bijgewerkte stukken vinden op de webpagina van de provincie: www.zuid-holland.nl/visieopzuidholland. U kunt deze stukken alleen downloaden of raadplegen op de website. Er worden geen gedrukte exemplaren uitgegeven.

Beroep

Tegen de inhoud van de Actualisering 2011 van de Structuurvisie en de Verordening Ruimte kan geen beroep worden aangetekend.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. E.J. Molenwijk Tel: 070-4417415 e-mail: ej.molenwijk@pzh.nl