Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2012, 5501Vergunningen

Logo Stichtse Vecht
Verleende omgevingsvergunning Oostwaard 8a in Oud-Zuilen

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 23 maart 2012 gedurende zes weken de verleende omgevingsvergunning Oostwaard 8a in Oud-Zuilen ter inzage ligt.

Inhoud

De verleende omgevingsvergunning maakt het mogelijk de gronden aan Oostwaard 8a in Oud-Zuilen te gebruiken voor het uitoefenen van een hoveniersbedrijf en een loods te bouwen ten dienste van dat bedrijf. Er zullen diverse opstallen worden gesloopt. Voor de vergunningverlening is de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd. Voor het verlenen van de omgevingsvergunning is gebruik gemaakt van de lijst van categorieën van gevallen waarvoor de gemeenteraad op 22 november 2011 heeft besloten dat er geen verklaring van geen bedenkingen hoeft te worden afgegeven.

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning heeft vanaf vrijdag 23 december 2011 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. Tijdens deze periode hebben wij geen zienswijzen ontvangen.

Inzien

U kunt vanaf vrijdag 23 maart 2012 de ruimtelijke onderbouwing (NL.IMRO.1904.PBOostwaard8aMZ-VG01) raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum kunt u gedurende zes weken de verleende omgevingsvergunning inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Van maandag t/m vrijdag van 8.30–12.30 uur zonder afspraak en van 12.30–17.00 uur alleen op afspraak (0346-254000).

Reageren

Tegen deze beschikking kunt u binnen zes weken een beroepsschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, Sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De termijn van zes weken begint de dag volgend op de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Daarnaast kunt u, indien u van mening bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorlopige voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.