Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2012, 5434Vergunningen

Kennisgeving ontwerpbeschikkingen aanvraag omgevingsvergunning d’Arcyweg 76 te Rotterdam-Europoort (Wet milieubeheer/Waterwet)

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben op 18 juli 2011 een aanvraag om een omgevingsvergunning 1ste fase ontvangen van BP Raffinaderij Rotterdam B.V. voor de inrichting aan de d’Arcyweg 76 te Rotterdam-Europoort.

Het betreft een inrichting voor de raffinage en opslag van aardolie en aardolieproducten alsmede de productie van Methyl Tertiaire Butyl Ether. De aanvraag heeft betrekking op het vervangen van de huidige afvalwaterzuiveringsinstallatie door een afvalwaterzuiveringsinstallatie die gebaseerd is op een actief slibproces.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Holland) heeft op 18 juli 2011 een aanvraag om vergunning krachtens de Waterwet (Wtw) van bovengenoemde aanvrager ontvangen voor het wijzigen van de bestaande watervergunning in verband met het lozen van afvalwater afkomstig van de nieuw te bouwen afvalwaterzuiverings-installatie.

Deze aanvragen worden gecoördineerd behandeld, waarbij de DCMR Milieudienst Rijnmond de coördinatie verzorgt.

GS en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hebben het voornemen de gevraagde vergunningen te verlenen. Aan de vergunningen zullen voorschriften ter bescherming van het milieu worden verbonden.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikkingen en overige van belang zijnde stukken van 22 maart 2012 tot en met 2 mei 2012 op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur op de volgende plaatsen inzien:

  • Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (ma. t/m vrij. van 10.00–20.00 uur);

  • Rijkswaterstaat Zuid-Holland, gebouw ‘De Maas’, Boompjes 200 te Rotterdam;

  • de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje;

  • de deelgemeente Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161 te Hoek van Holland;

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak:

010-246 86 21).

Inspraak

Op grond van de artikelen 3:15 en 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht, kan een ieder gedurende de bovengenoemde termijn zijn/haar zienswijze over de desbetreffende ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan het gezag dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Inlichtingen

De heer A.R. Jonkers van de DCMR (Wabo), telefoon: 010-246 84 74 en tot de heer N. Taal en/of mevrouw I. Noordhoek van Rijkswaterstaat (Wtw), telefoon: 06 21 22 72 01/06 46 74 29 06.

Zaaknummer: 98372127, DMS: 21346678.