Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2012, 532Vergunningen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Merseyweg 12 te Rotterdam-Botlek

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 25 augustus 2011 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Invista (Nederland) B.V. locatie Rozenburg voor de inrichting aan de Merseyweg 12 te Rotterdam-Botlek.

Het betreft een inrichting voor de productie van Nylonkorrels. De inrichting zal worden uitgebreid met een installatie voor de productie de grondstof Nylon 6,6 zout ten behoeve van de productie van nylongranulaat.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

MER

De activiteit valt onder categorie D 34.4 van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de vergunningverlenende instantie moet beoordelen of ten behoeve van de vergunningverlening een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de voorgelegde informatie getoetst aan de Wet milieubeheer, met name aan artikel 7.17. Op basis daarvan hebben zij besloten dat het opstellen van een MER ten behoeve van de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet noodzakelijk is.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken van 12 januari 2012 tot en met 22 februari 2012 op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur op de volgende plaatsen inzien:

  • Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (ma. t/m vrij. van 10.00–20.00 uur);

  • de gemeente Bernisse, Gemeenlandsedijk N. 26 te Abbenbroek (ma. t/m vrij. van 08.00–12.00 uur en ‘s middags na telefonische afspraak);

  • de gemeente Brielle, Slagveld 36 te Brielle (ma. t/m vrij. van 08.00–12.30 uur en donderdagavond van 17.30–19.30 uur);

  • de deelgemeente Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1 te Rozenburg;

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010-246 86 21).

Zienswijze

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen

Mevrouw S.M. de Vries van de DCMR, telefoon: 010-246 82 77.

Voor het melden van milieuklachten is de meldkamer van de DCMR vanaf 1 januari 2012 bereikbaar via telefoonnummer: 0888-333 555.

Deze kennisgeving is ook geplaatst op www.dcmr.nl

Zaaknummer: 98374857, DMS: 21314528.