Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OoststellingwerfStaatscourant 2012, 4737Vergunningen

Logo Ooststellingwerf
Ontwerp-omgevingsvergunning – MFA Oldeberkoop / Willinge Prinsstraat 18B te Oldeberkoop

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf maken op grond van artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat de ontwerp-omgevingsvergunning met het IDN NL.IMRO.0085OVMFAOldeberkoop-ON01 ter inzage ligt.

De ontwerp-omgevingsvergunning betreft het perceel tussen Willinge Prinsstraat 18B te Oldeberkoop en voorziet in de realisatie van een multifunctionele accommodatie.

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunnen met ingang van 14 maart 2012 tot 25 april 2012 gedurende een periode van 6 weken worden ingezien in het gemeentehuis van Ooststellingwerf aan ’t Oost 11 te Oosterwolde en op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging (van 14 maart 2012 tot 25 april 2012) kan eenieder schriftelijk zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf aan ’t Oost 11 te Oosterwolde. Zienswijzen kunnen gestuurd worden naar college van burgemeester en wethouders, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde Dit kan ook mondeling op afspraak met het Omgevingsloket, telefoon: (0516) 56 64 64.

Oosterwolde, 13 maart 2012

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf.