Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2012, 4523Overig

Kennisgeving voorbereiden milieueffectrapporten inpassingsplan bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht en informatieavond op 15 maart 2012

Overeenkomstig artikel 7.9 van de Wet milieubeheer maken wij bekend dat een milieueffectrapport wordt voorbereid ten behoeve van het inpassingsplan voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard op het grondgebied van de gemeente Ridderkerk en – met betrekking tot de ontsluiting – de gemeente Barendrecht.

Informatieavond

Op 15 maart 2012 zal van 20.00 tot 22.00 uur voor een ieder een informatieavond worden georganiseerd in de Hofzaal van grand café, zalencentrum, theater Het Plein, Koningsplein 2 te Ridderkerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Tijdens deze bijeenkomst zal informatie worden verstrekt over de op te stellen milieueffectrapportage, het stedenbouwkundig plan, het inpassingsplan en de procedure. Tevens kunnen vragen worden gesteld en kunnen suggesties worden gedaan over de ontwikkeling van het bedrijventerrein.

Milieueffectrapportage

Voor het inpassingsplan zal een milieueffectrapportage (MER) worden opgesteld. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor deze MER ligt vanaf 12 maart 2012 gedurende zes weken ter inzage op de volgende locaties:

  • Gemeentehuis Ridderkerk, Koningsplein 1 te Ridderkerk, gemeentelijk servicecentrum, openingstijden van maandag van 11.00 uur tot 20.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur, telefoon 0180451234.

  • Gemeentehuis Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht, gemeentelijk servicecentrum (balie 12), openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur; alleen op afspraak maandag en woensdag van 15.00 uur tot 20.00 uur en dinsdag en donderdag van 15.00 uur tot 17.00 uur, telefoon 140180.

  • Het Loket Informatiediensten van de Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, openingstijden maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur, telefoon 070-441 88 55. De notitie is tevens vanaf 12 maart 2012 in te zien op de webpagina van het inpassingsplan: www.zuid-holland.nl → thema’s → Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen → Inpassingsplannen → Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard Ridderkerk.

Zienswijzen

Een ieder kan gedurende bovengenoemde termijn tegen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het voorbereiden van een milieueffectrapport voor het inpassingsplan schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Tevens kan worden gereageerd op het stedenbouwkundig plan. U kunt uw schriftelijke reactie richten aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland Postbus  90602 2509 LP Den Haag

Onder vermelding van ‘Inpassingsplan Nieuw Reijerwaard’.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt op 070-441 69 19.

Vervolgprocedure

De Crisis- en herstelwet is van toepassing bij de vaststelling van het inpassingsplan. De Commissie MER zal niet om advies worden gevraagd. Artikel 7.11 van de Wet milieubeheer is niet van toepassing.

Het ontwerpinpassingsplan en het MER zullen naar verwachting aan het einde van de zomervakantieperiode ter inzage worden gelegd. Een ieder kan tegen het ontwerpinpassingsplan bij Provinciale Staten van Zuid-Holland een zienswijze indienen.

De vaststelling van het inpassingsplan door Provinciale Staten is voorzien voor het einde van 2012. Tegen de vaststelling kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

DOS-2011-0000029