Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bodegraven-ReeuwijkStaatscourant 2012, 3924Vergunningen

Ontwerpomgevingsvergunning bouw bedrijfswoning op perceel Fokkerstraat 14/14A te Reeuwijk

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk maken ingevolge paragraaf 3.3. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw van een bedrijfswoning op het perceel Fokkerstraat 14/14A te Reeuwijk.

Teneinde medewerking te kunnen verlenen aan voornoemde activiteit zijn Burgemeester en wethouders voornemens om op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo vergunning te verlenen met een afwijkingsbesluit van het bestemmingsplan.

De aanvraag, het ontwerpbesluit, het raadsbesluit inzake de aanwijzing van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist, de ruimtelijke onderbouwing en overige bijbehorende stukken liggen voor een ieder van vrijdag 2 maart 2012 tot en met donderdag 12 april 2012 op de volgende wijzen ter inzage:

  • Digitaal als pdfbestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-Reeuwijk.nl → Wonen, leven en werken → Plannen en projecten → Reeuwijk-Brug → Overige (ruimtelijke) plannen en projecten.

  • Op papier en digitaal tijdens openingsuren in de leeskamer van het gemeentehuis in Bodegraven of op afspraak in Reeuwijk.

Gedurende de inzagetermijn kan eenieder ten aanzien van de ontwerpomgevingsvergunning, naar keuze schriftelijk of mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerpomgevingsvergunning moeten gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren gebracht worden tijdens openingstijden. Hiervoor moet een afspraak gemaakt worden met de afdeling planontwikkeling en -regie via telefoonnummer 0172-522 522.

Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de verlening van de omgevingsvergunning, waarbij de eventueel ingediende zienswijzen worden meegewogen.