Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2012, 3724Overig

Kennisgeving inspraakperiode ontwerpbeheerplan Bijzondere natuurwaarden Westduinpark & Wapendal

Ontwerpbeheerplan

In de gemeente Den Haag ligt het Natura 2000-gebied ‘Westduinpark & Wapendal’. Voor dit gebied is een ontwerpbeheerplan opgesteld door de provincie Zuid-Holland, in samenwerking met diverse partijen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) hebben het ontwerpbeheerplan Bijzondere natuurwaarden Westduinpark & Wapenveld inmiddels vastgesteld.

In het beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuurwaarden van Westduinpark & Wapendal te beschermen. Ook staat er in welke activiteiten er in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Het beheerplan heeft een looptijd van zes jaar.

Reageren op het ontwerpbeheerplan

U kunt een schriftelijke inspraakreactie (‘zienswijze’) geven op het ontwerpbeheerplan ‘Bijzondere natuurwaarden Westduinpark & Wapendal’. Dat kan van 5 maart tot en met 13 april 2012. In deze periode kunt u het ontwerpbeheerplan inzien op de volgende locaties:

  • ‘het loket’ van de provincie Zuid-Holland aan het Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag;

    het ministerie van EL&I aan de Prins Clauslaan 8 in Den Haag;

    het ministerie van IenM aan de Plesmanweg 1-6 in Den Haag;

    het ministerie van IenM aan de Rijnstraat 8 in Den Haag;

    het stadhuis van Den Haag aan het Spui 70 in Den Haag.

U kunt het ontwerpbeheerplan ook raadplegen via internet: www.zuid-holland.nl/terinzage.

Uw zienswijze stuurt u aan:

Provincie Zuid-Holland

T.a.v. Afdeling Water en Groen / dhr. G.W. de Jong

Postbus 90602 2509 LP Den Haag