Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2012, 3722Overig

Kennisgeving inspraakperiode ontwerp-beheerplan Bijzondere natuurwaarden Solleveld & Kapittelduinen

Ontwerp-beheerplan

Tussen Hoek van Holland en Den Haag ligt het Natura 2000-gebied ‘Solleveld & Kapittelduinen’. Voor dit gebied is een ontwerp-beheerplan opgesteld door de provincie Zuid-Holland, in samenwerking met diverse partijen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) hebben het ontwerp-beheerplan Bijzondere natuurwaarden Solleveld & Kapittelduinen inmiddels vastgesteld. In het beheerplan staat welke maatregelen er worden genomen om de bijzondere natuurwaarden van het Natura 2000-gebied te beschermen. Ook staat er in welke activiteiten er in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Het beheerplan heeft een looptijd van zes jaar.

Hoe kunt reageren op het ontwerp-beheerplan?

U kunt een schriftelijke inspraakreactie (‘zienswijze’) geven op het ontwerp-beheerplan. Dat kan van 5 maart tot en met 13 april 2012. In deze periode kunt u het ontwerp-beheerplan inzien op de volgende locaties:

  • - ‘het loket’ van de provincie Zuid-Holland aan het Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag;

    het ministerie van IenM aan de Plesmanweg 1–6 in Den Haag;

    het ministerie van IenM aan de Rijnstraat 8 in Den Haag;

  • het ministerie van Defensie, locatie Stichting Vafamil, op de Alexanderkazerne aan de Van Alkemadelaan 357 in Den Haag;

  • het stadhuis van Den Haag aan het Spui 70 in Den Haag;

  • het gemeentehuis van Westland aan de Stokdijkkade 2 in Naaldwijk;

  • het deelgemeentehuis van Hoek van Holland aan de Prins Hendrikstraat 161 in Hoek van Holland.

U kunt het ontwerp-beheerplan ook raadplegen via internet: www.zuid-holland.nl/terinzage.

Uw zienswijze stuurt u aan:

Provincie Zuid-Holland

T.a.v. Afdeling Water en Groen / dhr. G.W. de Jong

Postbus 90602 2509 LP Den Haag