Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2012, 3707Vergunningen

Verleende omgevingsvergunning Kerkweg 136 in Kockengen

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 2 maart 2012 gedurende zes weken de verleende omgevingsvergunning voor nieuwbouw van een woning en tevens sloop van de bestaande woning aan de Kerkweg 136 in Kockengen ter inzage ligt.

Inhoud

Initiatiefnemer heeft het voornemen een woning te bouwen aan de Kerkweg 136 in Kockengen. De bestaande woning zal worden gesloopt. Daarnaast zal er voor maximaal één jaar een tijdelijke woonunit geplaatst worden op het perceel. Voor het verlenen van de omgevingsvergunning is gebruik gemaakt van de lijst van categorieën van gevallen waarvoor de gemeenteraad op 22 november 2011 heeft besloten dat er geen verklaring van geen bedenkingen hoeft te worden afgegeven.

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning heeft vanaf vrijdag 23 december 2011 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. Tijdens deze periode hebben wij geen zienswijzen ontvangen.

Inzien

U kunt vanaf vrijdag 2 maart 2012 de ruimtelijke onderbouwing (NL.IMRO.1904.PBKerkweg136KKG-VG01) raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum kunt u gedurende zes weken de verleende omgevingsvergunning inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Van maandag t/m vrijdag van 8.30–12.30 uur zonder afspraak en van 12.30–17.00 uur alleen op afspraak (0346-254000).

Reageren

Tegen deze beschikking kunt u binnen zes weken een beroepsschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, Sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De termijn van zes weken begint de dag volgend op de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Daarnaast kunt u, indien u van mening bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorlopige voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Gijsen (0346-254000).