Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2012, 3682Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 februari 2012, nr. IVV/I/2012/1975, tot technische wijziging van een aantal regelingen naar aanleiding van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 5, vierde lid, en 15b, derde lid, van het Reïntegratiebesluit, 6, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap, en 11b, onderdeel b, van de Wet op de loonbelasting 1964;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE REGELING ONDERWIJSVOORZIENINGEN VOOR JONGEREN MET EEN HANDICAP

De Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3 Inkomen

Voor de toepassing van artikel 6, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap wordt in deze regeling onder inkomen verstaan hetgeen onder inkomen wordt verstaan op grond van artikel 3:2, eerste en tweede lid, van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten vermeerderd met:

 • a. uitkeringen op grond van een werknemersverzekering, al dan niet vermeerderd met een toeslag op grond van de Toeslagenwet en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat;

 • b. hetgeen wordt genoten op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede hetgeen door de werknemer met een publiekrechtelijke dienstbetrekking wordt genoten op grond van naar aard en strekking met artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek overeenkomstige regelingen, al dan niet vermeerderd met een toeslag op grond van de Toeslagenwet en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat.

B

Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a Overgangsrecht

 • 1. In afwijking van artikel 3 wordt voor de zelfstandige of de beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst, bedoeld in artikel 3:17, eerste lid, onder a en b, van de Wet arbeid en zorg, die op 1 maart 2012 een uitkering op grond van die wet heeft aangevraagd of ontvangt die uitkering niet onder inkomen verstaan.

 • 2. Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2013.

ARTIKEL II WIJZIGING VAN DE REÏNTEGRATIEREGELING

De Reïntegratieregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4 Inkomen

Voor de toepassing van artikel 5, eerste lid, van het Reïntegratiebesluit wordt onder inkomen verstaan hetgeen onder inkomen wordt verstaan op grond van artikel 3:2, eerste en tweede lid, van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten vermeerderd met:

 • a. uitkeringen op grond van een werknemersverzekering, al dan niet vermeerderd met een toeslag op grond van de Toeslagenwet en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat;

 • b. hetgeen wordt genoten op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede hetgeen door de werknemer met een publiekrechtelijke dienstbetrekking wordt genoten op grond van naar aard en strekking met artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek overeenkomstige regelingen, al dan niet vermeerderd met een toeslag op grond van de Toeslagenwet en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat.

B

Na artikel 4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4a Overgangsrecht

 • 1. In afwijking van artikel 4 wordt voor de zelfstandige of de beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst, bedoeld in artikel 3:17, eerste lid, onder a en b, van de Wet arbeid en zorg, die op 1 maart 2012 een uitkering op grond van die wet heeft aangevraagd of ontvangt die uitkering niet onder inkomen verstaan.

 • 2. Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2013.

C

Artikel 12a komt te luiden:

Artikel 12a Inkomen

Voor de toepassing van artikel 15b, eerste lid, van het Reïntegratiebesluit wordt onder inkomen verstaan hetgeen onder inkomen wordt verstaan op grond van artikel 3:2, eerste en tweede lid, van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten vermeerderd met:

 • a. uitkeringen op grond van een werknemersverzekering, al dan niet vermeerderd met een toeslag op grond van de Toeslagenwet en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat;

 • b. hetgeen wordt genoten op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede hetgeen door de werknemer met een publiekrechtelijke dienstbetrekking wordt genoten op grond van naar aard en strekking met artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek overeenkomstige regelingen, al dan niet vermeerderd met een toeslag op grond van de Toeslagenwet en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat.

D

Na artikel 12a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 12ab Overgangsrecht

 • 1. In afwijking van artikel 12a wordt voor de zelfstandige of de beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst, bedoeld in artikel 3:17, eerste lid, onder a en b, van de Wet arbeid en zorg, die op 1 maart 2012 een uitkering op grond van die wet heeft aangevraagd of ontvangt die uitkering niet onder inkomen verstaan.

 • 2. Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2013.

ARTIKEL III WIJZIGING VAN UITVOERINGSREGELING LOONBELASTING 2011

In artikel 3:5 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 worden ‘het Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen’ vervangen door: het Algemene inkomensbesluit socialezekerheidswetten.

ARTIKEL IV INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 februari 2012

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp.

TOELICHTING

Met ingang van 1 maart 2012 treedt het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten in werking. In dit besluit worden alle bestaande inkomensbesluiten samengevoegd. Het betreft hierbij het samenvoegen van het Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen, Inkomensbesluit Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, Inkomensbesluit Toeslagenwet, Inkomstenbesluit Werkloosheidswet, Inkomensbesluit Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en Inkomensbesluit Wet WIA.

In deze regeling worden de verwijzingen naar het inkomensbesluit Wet WIA, dat met het tot stand komen van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten wordt ingetrokken, gewijzigd.

Daarnaast is er ook een inhoudelijke wijziging. Met de artikelen I en II wordt geregeld dat een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg aan de zelfstandige of beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst ook als inkomen wordt aangemerkt. Dit inkomensbestanddeel was onbedoeld niet meegenomen in

artikel 2 van het Inkomensbesluit Wet WIA. Met deze wijziging wordt geregeld dat voor de vaststelling van het inkomen in het kader van de Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap en de Reïntegratieregeling moet worden uitgegaan van het inkomen zoals bedoeld in artikel 3:2, eerste en tweede lid, van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten. In dat artikel wordt een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg wel als inkomen aangemerkt.

Voor deze wijziging geldt overgangsrecht. Tot en met 31 december 2012 is deze wijziging niet van toepassing op de zelfstandige of de beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst die op 1 maart 2012 een uitkering ontvangt op grond van de Wet arbeid en zorg, of deze uitkering op of vóór 1 maart heeft aangevraagd. Dit betekent dat die uitkering tot en met 31 december niet als inkomen wordt aangemerkt.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp.