Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeidenStaatscourant 2012, 3165Ruimtelijke plannen

Omgevingsvergunning Herensingel 3

Namens het college van burgemeester en wethouders van Leiden wordt bekend gemaakt dat bij besluit een omgevingsvergunning is verleend voor het realiseren van een parkeerterrein naast de Herensingelkerk. Het ontwerp van de omgevingsvergunning heeft vanaf maandag 12 september t/m maandag 24 oktober 2011 ter inzage gelegen. Tijdens deze inzagetermijn zijn twee zienswijzen ontvangen. De ingediende zienswijzen hebben er niet toe geleid dat het college een ander standpunt inneemt ten aanzien van het verlenen van de omgevingsvergunning.

Het vastgestelde besluit bevat geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroep

Het besluit met bijbehorende stukken ligt van maandag 27 februari t/m maandag 9 april 2012 ter inzage in het atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1) en bij het servicepunt Bouwen en Wonen (Stadsbouwhuis), maandag t/m vrijdag van 8.30–17.00 uur (donderdag tot 20.00 uur) en zaterdag van 9.00–13.00 uur.

Tijdens deze beroepstermijn kan een beroep worden ingesteld door de volgende personen:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Een beroepschrift kunt u verzenden naar de Rechtbank ’s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Naast een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Het besluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn of wanneer op een eventueel verzoek om voorlopige voorziening is besloten.

Informatie

Nadere informatie kunt u inwinnen bij het servicepunt Bouwen en Wonen, Langegracht 72, Leiden (e-mail: service.bowo@leiden.nl, telefoon: 071-516 5502).