Bekendmaking besluit tot (gewijzigde) vaststelling wijzigingsplan Beemden-Zuid te Heeze

Burgemeester en wethouders hebben besloten om met toepassing van artikel 30.3.2 van de planregels van het bestemmingsplan ‘Kom Heeze’ de bestemming ‘Agrarisch-1’ op de locatie Beemden-Zuid te wijzigen in de bestemmingen ‘Wonen-1’ en ‘Verkeer-1’ voor het realiseren van woningen op die locatie.

Het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan, met de daarbij behorende stukken, ligt met ingang van donderdag 16 februari 2012 gedurende zes weken en derhalve tot en met woensdag 28 maart 2012 (tijdens de openingsuren) ter inzage in de hal van het gemeentehuis te Heeze. Het wijzigingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.heeze-leende.nl). (onder beleidsstukken, ruimtelijke ontwikkeling, bouw- en milieuzaken: ontwerpwijzigingsplan Beemden-Zuid).

Gedurende de periode van terinzagelegging kan tegen het besluit tot wijziging van het wijzigingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan en door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig een zienswijze in te dienen. Tegen de wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan kunnen belanghebbenden beroep instellen. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het vaststellingsbesluit wordt dan in ieder geval opgeschort tot op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Naar boven