Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenStaatscourant 2012, 282Ruimtelijke plannen

Ontwerpbestemmingsplan ‘vervangende nieuwbouw Hoogstraat 56 en 86–88 te Slek’

Voor de voormalige agrarische bedrijfspercelen aan de Hoogstraat 56 en 86-88 te Slek is een nieuw bestemmingsplan opgesteld teneinde de bedrijfsgebouwen ter plaatse te saneren en ruimte te maken voor de realisatie van een tweetal woningen per locatie.

Het nieuwe bestemmingsplan betreft de planologische regeling voor de betreffende bouwkavels.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 06 januari 2012 gedurende zes weken (derhalve tot en met 16 februari 2012) ter inzage in het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 te Echt en wel op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Voorts kan het bestemmingsplan via de website van de gemeente Echt-Susteren (www.Echt-Susteren.nl) en de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl ingezien worden.

Gedurende deze termijn bestaat voor eenieder de mogelijkheid om zowel schriftelijke als mondelinge zienswijzen in te dienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden ingediend bij de gemeenteraad van Echt-Susteren, postbus 450, 6100 AL Echt, onder vermelding van ‘ontwerpbestemmingsplan vervangende nieuwbouw Hoogstraat te Slek’.

De zienswijzen dienen voorzien te zijn van een duidelijke en volledige vermelding van naam, adres en motivering. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact opgenomen worden met het secretariaat van de afdeling Ontwikkeling (0475-478478).

Na afloop van de zienswijzenprocedure zal de gemeenteraad een standpunt innemen over de ingediende zienswijzen en een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Echt-Susteren, 05 januari 2012

Burgemeester en Wethouders van Echt-Susteren,

J.W.M.M.J. Hessels,

burgemeester.

G.W.T. van Balkom,

secretaris.