Logo Zuid-Holland
Kennisgeving ontheffing Flora- en Faunawet, Zuid-Holland

Kennisgeving ontheffing

Flora- en faunawet

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat op 18 december 2012 een ontheffing ingevolge de Flora- en faunawet is verleend aan Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor het bestrijden van konijnen op het terrein van de Koninklijke Haagsche Golf & Countryclub aan de Groot Haesebroekseweg 22, 2243 EC te Wassenaar.

Inzage

U kunt de beschikking en de overige relevante stukken van 24 december 2012 tot en met 4 februari 2013 inzien op werkdagen:

  • bij de Directie Omgevingsdiensten van de provincie Zuid-Holland, kamer D 223, tijdens kantooruren (na telefonischeafspraak), Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 441 73 24.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking tegen de beschikking een bezwaarschrift indienen. Omdat de beschikking op 18 december 2012 is verzonden naar de aanvrager van de ontheffing, loopt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tot en met 29 januari 2013. Het bezwaarschrift moet onder vermelding van PZH-2012-363140560 worden gestuurd naar:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, ter attentie van het AWB secretariaat.

Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Gelet op de belangen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank ‘s Gravenhage, Sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH te Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Bij correspondentie met betrekking tot deze beschikking verzoeken wij u PZH-2012-363140560 te vermelden.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningen, de heer ir. Ing. F.K.N. Barends, tel.nr. (070) 441 76 57, e-mailadres: fkn.barends@pzh.nl.

Deze kennisgeving staat ook onder Bekendmakingen op www.zuid-holland.nl

DWM/293

Naar boven