Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TubbergenStaatscourant 2012, 27269Ruimtelijke plannen

Logo Tubbergen
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Langeveen, Dollerweg ong.’, Tubbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend:

dat de gemeenteraad op 10 december 2012 heeft besloten tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Langeveen, Dollerweg ong.”. Het bestemmingsplan heeft tot doel: het realiseren van een pluimveebedrijf . Met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan waren wel zienswijzen ingediend. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen betreffen: De toevoeging van een bijlage en het toevoegen van een paragraaf m.b.t. intensieve veehouderij en gezondheid aan de plantoelichting. Daarnaast zijn de regels aangepast om mogelijke discussie over het toestaan van intensieve veehouderij te voorkomen.

Met ingang van 28 december 2012 liggen het raadsbesluit en het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Tubbergen. Ook alle relevante stukken en gegevens liggen ter inzage.

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u ook digitaal inzien op RO Online (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0183.0906613-vg01) en op de gemeentelijke website http:/www.tubbergen.nl onder “ruimtelijke plannen ter inzage”. De digitale bestanden van het vastgestelde bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op http://beheer.tubbergen.nl/nwro/NL.IMRO.0183.0906613-vg01 .

Tegen betaling van de kosten wordt een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na de datum waarop de stukken ter inzage zijn gelegd. Een belanghebbende die heeft verzuimd om tijdig een zienswijze naar voren te brengen bij de voorbereiding van een besluit kan geen beroep instellen. Voor zover het besluit ten opzicht van het eerdere ontwerpbesluit gewijzigd is vastgesteld, kan iedere belanghebbende tegen die wijziging beroep instellen. Als u beroep instelt kunt u de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak verzoeken om het betreffende besluit te schorsen of om een andere voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als echter binnen de beroepstermijn een verzoek is gedaan om een voorlopige voorziening treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Burgemeester en wethouders voornoemd