Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mondriaan FondsStaatscourant 2012, 27246Besluiten van algemene strekking

Deelregeling Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

Gelet op artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel 1. Doel

Doel is het stimuleren en zichtbaar maken van nieuwe inzichten en internationale samenwerking op het gebied van cultureel erfgoed, wat resulteert in een presentatie. Deze regeling is van toepassing op internationale samenwerkingsprojecten tussen erfgoedinstellingen waarbij Nederlandse en buitenlandse erfgoedinstellingen intensief samenwerken in projecten die uitgaan van gezamenlijke collectiegebieden en die het resultaat zijn van nieuw onderzoek of nieuwe inzichten en die internationaal opvallen door hun belang.

Artikel 2. Vereisten aanvragers

 • 1. Een bijdrage kan worden toegekend aan een Nederlandse instelling of aan meerdere instellingen gezamenlijk, die publiekstoegankelijk zijn en cultureel erfgoed van landelijk belang tonen.

 • 2. Het project moet zowel door de Nederlandse als door de internationale instelling zichtbaar worden gemaakt.

 • 3. Een bijdrage kan worden toegekend in de ontwikkelfase voor reis- en verblijfkosten van onderzoekers en conservatoren betrokken bij de Nederlandse instellingen en voor de presentatiekosten in Nederland.

 • 4. De bijdrage van bij het project betrokken buitenlandse instellingen dient in een aanvaardbare verhouding te staan tot de bijdragen van de Nederlandse instellingen en van het fonds.

Artikel 3. De aanvraag

Naast de bepalingen vastgesteld in het Algemeen Reglement, in het aanvraagformulier en in de toelichting daarop, dient de aanvraag voor een bijdrage internationaal samenwerkingsproject tussen erfgoedinstellingen vergezeld te gaan van een plan, een presentatieplan, een motivering, een begroting met offertes, een verklaring dat het onderzoek niet op andere wijze gefinancierd kan worden en, indien van toepassing, toezeggingen van uitnodigende en/of deelnemende partijen.

Artikel 4. Inhoudelijke beoordeling

 • 1. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een internationale samenwerkingsproject tussen erfgoedinstellingen dient het bevoegd adviesorgaan een oordeel te geven over het cultuurhistorische belang van het onderwerp en het te tonen erfgoed. Daarbij betrekt het de volgende aspecten in zijn oordeel:

  • het belang en/of innovatieve gehalte van het onderzoek,

  • het belang van de betrokken instellingen,

  • de kwaliteit van het onderzoeksplan,

  • de kwaliteit van het presentatieplan.

 • 2. Indien het bevoegde adviesorgaan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde aspecten niet van voldoende belang acht, komt het tot een negatief advies over de aanvraag.

 • 3. Indien het bevoegde adviesorgaan de de in het eerste lid van dit artikel bedoelde aspecten wel van voldoende belang acht, komt het tot een positief advies over de aanvraag.

 • 4. Een positief advies kan vergezeld worden van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen bijdrage alsmede de periode waarover de bijdrage verstrekt wordt.

 • 5. Het bestuur kan het bevoegd adviesorgaan verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken op basis van het oordeel zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel. Alsdan onderbouwt het zijn prioritering.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2012, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Internationale Samenwerking Erfgoedinstellingen,

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Mondriaan Fonds, B. Donker (directeur/bestuurder).