Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mondriaan FondsStaatscourant 2012, 27245Besluiten van algemene strekking

Deelregeling Presentaties Buitenland

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

Gelet op artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel 1. Doel

Doel is het stimuleren van de bekendheid van en de internationale waardering voor relevante hedendaagse beeldende kunst uit Nederland zodat de internationale positie van beeldend kunstenaars uit Nederland wordt versterkt. De regeling is van toepassing op internationaal erkende hedendaagse kunstpodia die werk van kunstenaars uit Nederland tonen.

Artikel 2. Vereisten

 • 1. Een bijdrage presentatie buitenland kan worden verstrekt aan buitenlandse instellingen en kunstenaars, gezamenlijk of individueel.

 • 2. De bijdrage wordt alleen verstrekt indien de instelling als belangrijkste doel heeft om werk te tonen en niet primair is gericht op verkoop.

 • 3. De presentatie dient betrekking te hebben op een kunstenaar of groep kunstenaars, die artistiek inhoudelijk actief is onderscheidenlijk zijn in de beeldende kunsten en in die hoedanigheid geïntegreerd in de professionele beeldende kunstpraktijk in Nederland.

 • 4. Een kunstenaar voor wie een bijdrage wordt verstrekt dient ten minste vier jaar professioneel werkzaam te zijn geweest als kunstenaar dan wel ten minste drie jaar een hbo-opleiding aan een opleidingsinstituut voor beeldende kunsten te hebben gevolgd en minimaal één jaar professioneel werkzaam te zijn geweest als beeldend kunstenaar.

 • 5. De bijdrage is bedoeld voor kosten die niet in de reguliere begroting van een presentatie zijn opgenomen, zoals kosten die de zichtbaarheid van het werk vergroten en reis- en verblijfkosten van de kunstenaar.

 • 6. Indien de aanvraag de productie van nieuw werk omvat komt maximaal 50% van de daarmee gemoeide kosten in aanmerking voor een bijdrage. In de begroting dient een reële vergoeding van de aanvrager voor de kunstenaar te zijn opgenomen.

Artikel 3. De aanvraag

Naast de bepalingen vastgesteld in het Algemeen reglement, in het aanvraagformulier en in de toelichting daarop, dient de aanvraag voor een presentatie buitenland vergezeld te gaan te gaan van een plan, een presentatieplan, een motivering, een begroting met offertes en toezeggingen van uitnodigende en/of deelnemende partijen.

Artikel 4. Inhoudelijke beoordeling

 • 1. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een presentatie buitenland dient het bevoegd adviesorgaan een oordeel te geven over het belang van het voorstel voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Daarbij worden de volgende criteria gehanteerd in onderlinge samenhang:

  • het belang en de internationale reputatie van de presenterende instelling zoals dat tot uitdrukking komt in de kwaliteit van de programmering, het publieksbereik (zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht),

  • het belang van het oordeel over de kwaliteit van het tot het moment van de aanvraag door de kunstenaar opgebouwde oeuvre en de ontwikkeling daarvan, het plan en het oordeel over aspecten van het cultureel ondernemerschap,

  • het belang van de presentatie, waarbij het belang van het tonen van dit werk van deze specifieke kunstenaar met deze specifieke expositie meegewogen kan worden.

 • 2. Indien het bevoegde adviesorgaan de in het eerste lid bedoelde aspecten niet van voldoende belang acht, komt het tot een negatief advies over de aanvraag.

 • 3. Indien het bevoegde adviesorgaan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde aspecten wel van voldoende belang acht, komt het tot een positief advies over de aanvraag.

 • 4. Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage alsmede over de periode waarvoor deze verstrekt wordt.

 • 5. Het bestuur kan het bevoegd adviesorgaan verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken op basis van het oordeel zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel. Alsdan onderbouwt het zijn prioritering.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2012, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Presentaties Buitenland

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Mondriaan Fonds, B. Donker (directeur/bestuurder)