Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TubbergenStaatscourant 2012, 27236Vergunningen

Logo Tubbergen
Mededeling beschikking aanvraag omgevingsvergunning ivm projectbesluit Bergbezinkbassin Tubbergen Reutummerweg sectie L nr. 1721 te Tubbergen

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat met ingang van vrijdag 28 december 2012 gedurende een termijn van zes weken ter inzage ligt de beschikking op de aanvraag om omgevingsvergunning voor een project op de locatie:

Reutummerweg sectie L nr. 1721 te Tubbergen. Het betreft bouw Bergbezinkbassin Tubbergen. De strekking van het besluit is dat de vergunning wordt verleend. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Het besluit kunt u inzien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Tubbergen.

Omdat de aanvraag (mede) betrekking heeft op een “projectbesluit” als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid onderdeel a, onder 3۫۫ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt de beschikking ook digitaal gepubliceerd. Het besluit kunt u inzien via RO-online (http://ruimtelijkeplannen.nl/?planid=NL.IMRO.0183.1204860-vb01) en op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl. Op de gemeentelijke website kunt u ook een directe link vinden naar het besluit op RO-online.

De beschikking treedt in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Almelo, sector Bestuursrecht, Postbus 323, 7600 AH Almelo. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank.

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de genoemde website.