Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2012, nr. VO/440772, houdende wijziging van Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs in verband met de vaststelling van het bedrag per leerling voor 2013

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 3, tweede lid, van de Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 3, eerste lid, van de Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs komt te luiden:

  • 1. In 2013 ontvangt het bevoegd gezag van de school in het kader van deze regeling:

    • a. Een bedrag van € 146,00 per leerling;

    • b. Een bedrag van € 100,00 per leerling in het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het vwo.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien de Staatscourant, waarin deze regeling wordt geplaatst, verschijnt na 31 december 2012, dan treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

TOELICHTING

Algemeen

Extra middelen ten behoeve van schoolleiders

In de schakelpositie tussen bestuur en het team van leraren neemt de schoolleider een steeds belangrijkere plaats in. Politiek en sector hebben dan ook de gezamenlijke ambitie om de deskundigheid van schoolleiders te versterken. Dit streven heeft haar vertaling gevonden in het met de sector gesloten Bestuursakkoord VO-raad-OCW 2012-2015. Goed leiderschap binnen de school is een cruciale voorwaarde voor het realiseren van ambities uit het bestuurakkoord en verbetering van de onderwijskwaliteit. Daarom is in het Begrotingsakkoord 2013 een extra financiële impuls overeengekomen gericht op professionalisering van schoolleiders, m.n. deskundigheidsontwikkeling en leiderschapsversterking. Dit betekent dat de middelen die al voor professionalisering aan de prestatiebox waren toegevoegd in 2013 tot en met 2015 verhoogd met € 18 miljoen. Ook voor deze middelen geldt dat op basis van de tussentijdse evaluatie eind 2013 (midterm review) besloten kan worden dat de middelen uit de prestatiebox op een andere wijze beschikbaar worden gesteld.

Artikelsgewijs

Artikel 3. Beschikbare middelen per leerling

De in artikel 3 opgenomen bedragen worden jaarlijks vastgesteld door de minister. Het bedrag per leerling in artikel 3 eerste lid sub a wordt per jaar bepaald door het beschikbare budget te delen door het aantal leerlingen. Het bedrag per leerling in artikel 3 eerste lid sub b wordt per jaar bepaald door het budget voor excellente vwo-leerlingen te delen door het aantal vwo-leerlingen in het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Als peildatum wordt het aantal leerlingen genomen dat op 1 oktober van het voorafgaande jaar ingeschreven staat bij de school.

De bedragen voor alle leerlingen en voor vwo-leerlingen in de vierde, vijfde en zesde leerjaar voor het jaar 2013 zijn als volgt opgebouwd:

Professionalisering leraren

€ 32 miljoen

Professionalisering schoolleiders

€ 28 miljoen

Opbrengstgericht werken

€ 22 miljoen

Beter presteren en ambitieuze leercultuur

€ 49 miljoen

Bèta en techniek

€ 5 miljoen

   

Totaal

€ 136 miljoen

Totaal leerlingen

931.300

Bedrag per leerling

€ 146,00

   

Excellentie/ hoogbegaafde leerlingen

€ 12 miljoen

Totaal

€ 12 miljoen

Totaal vwo-leerlingen bovenbouw

119.900

Bedrag per leerling

€ 100,00

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Naar boven