Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2012, 27161Ruimtelijke plannen

Logo Uden
Ontwerpbestemmingsplan ‘Schepersweg, Uden’

Bekendmaking

Wet ruimtelijke ordening

Ontwerpbestemmingsplan “Schepersweg, Uden” ter inzage;

Inspraakprocedure wijziging welstandsnota i.v.m. ontwerpbeeldkwaliteitplan

“Schepersweg, Uden” van start

Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt bekend, dat met ingang van vrijdag 28 december 2012 gedurende 6 weken, dus tot en met donderdag 7 februari 2013, het bestemmingsplan “Schepersweg, Uden” in ontwerp ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan biedt een juridisch-planologisch kader voor de gewenste herontwikkeling van het gebied ten westen van de Schepersweg te Uden. Op de bestaande agrarische gronden wordt de bouw voorzien van zeventien woningen.

Voor het plangebied is, aanvullend op de regels van het bestemmingsplan, een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het beeldkwaliteitplan bevat spelregels en richtlijnen voor de ruimtelijke kwaliteit die de gemeente Uden in het plangebied nastreeft. Het beeldkwaliteitplan vormt het toetsingskader voor de welstandcommissie bij de beoordeling van bouwplannen voor deze locatie. De bedoeling is dat de gemeenteraad het beeldkwaliteitplan vaststelt als onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota.

Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan liggen beide in ontwerp ter inzage tijdens de openingstijden bij de centrale balie van de afdeling Publiekszaken op het Gemeentehuis, Markt 145.

Beide documenten zijn ook digitaal raadpleegbaar via de website van de gemeente Uden, via www.uden.nl., onder Wonen en leven/projecten en – voor wat betreft het bestemmingsplan – op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Procedures 1c en 3c zijn van toepassing.

De gemeenteraad zal eventueel naar voren gebrachte zienswijzen en inspraakreacties betrekken bij haar besluitvorming rondom de vaststelling van het bestemmingsplan respectievelijk beeldkwaliteitplan (als onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota).

Ontwerp-besluit vaststelling hogere waarden wet geluidhinder

Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt bekend, dat het voornemens is om met toepassing van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de bouw van 17 woningen aan de Schepersweg te Uden toe te staan. Tevens is het College voornemens hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van de woningen vanwege de Rijksweg A50 vast te stellen. Voor deze woningen wordt namelijk de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai afkomstig van deze weg overschreden.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-besluit vaststelling hogere waarden met de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 28 december 2012 gedurende 6 weken, dus tot en met donderdag 7 februari 2013 tijdens de openingstijden bij de centrale balie van de afdeling Publiekszaken op het Gemeentehuis, Markt 145 te Uden.

De documenten zijn ook digitaal raadpleegbaar via de website van de gemeente Uden, via www.uden.nl., onder Wonen en leven/projecten en – voor wat betreft het bestemmingsplan – op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze ontwerp besluit vaststelling hogere waarden

Gedurende genoemde termijn kan eenieder schriftelijk zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 83, 5400 AB Uden onder vermelding van “zienswijze ontwerp besluit vaststelling hogere waarden Schepersweg, Uden”.

Mondelinge zienswijze.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, bereikbaar op telefoonnummer (0413) 281 544.

De gemeenteraad zal eventueel naar voren gebrachte zienswijzen en inspraakreacties betrekken bij haar besluitvorming.