Logo Zuid-Holland
Bekendmaking inspraak ontwerpprojectplan, projectnota/MER en ontwerpbesluiten dijkversterking Kinderdijk-Schoonhovenseveer, Zuid-Holland

Onderwerp

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland maken, op verzoek van Waterschap Rivierenland en conform de Waterwet, bekend dat het ontwerpprojectplan en projectnota/milieueffectrapport (MER) dijkversterking Kinderdijk-Schoonhovenseveer (KIS) en de ontwerpbesluiten voor de uitvoering van deze dijkversterking vanaf 21 december 2012 voor een periode van zes weken ter inzage liggen. Deze dijkversterking is nodig omdat een deel (zo’n 10 km) van de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer niet aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoet.

Procedure

Voor deze dijkversterking wordt door het Waterschap Rivierenland een projectplan vastgesteld, dat de projectprocedure voor waterstaatswerken doorloopt (artikel 5.5 - 5.14 Waterwet). Ter onderbouwing van de besluitvorming over deze dijkversterking heeft het waterschap een MER opgesteld.

Voor de uitvoering van het dijkversterkingproject zijn de volgende besluiten in ontwerp opgesteld:

 • Omgevingsvergunning gemeente Liesveld;

 • Omgevingsvergunning gemeente Nieuw-Lekkerland;

 • Onttrekkingvergunning Huisvestingsverordening gemeenten Liesveld en Nieuw-Lekkerland;

 • Ontheffing provinciale Verordening Bescherming Landschap en Natuur Zuid-Holland;

 • Ontheffing Provinciale Milieuverordening Zuid-Holland;

 • Ontheffing Flora- en faunawet ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

GS van Zuid-Holland treden op als coördinerend bevoegd gezag op grond van de Waterwet en zorgen er o.a. voor dat de zienswijzen op het ontwerpprojectplan, projectnota/MER en de ontwerpuitvoeringsbesluiten worden behandeld door de verschillende bevoegde gezagen. Het projectplan zal na vaststelling door het algemeen bestuur van het waterschap, ter goedkeuring worden aangeboden aan GS van Zuid-Holland.

Inzage

Het ontwerpprojectplan, de projectnota/MER, de ontwerpuitvoeringsbesluiten en de relevante stukken liggen van 21 december 2012 tot en met 31 januari 2013 op werkdagen ter inzage bij:

 • Klant Contact, Melkwegplein 1 te Bleskensgraaf, ma. t/m vrij. van 9.00-12.00 uur en donderdag ook van 17.00-20.00 uur (tel. 0184-805000);

 • Waterschap Rivierenland, tijdens kantooruren, De Blomboogerd 1 te Tiel (tel. 0344-649090);

 • Provincie Zuid-Holland, het Loket, ruimte A0.51, tijdens kantooruren, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag (tel. 070-4418855);

 • Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, tijdens kantooruren, Juliana van Stolberglaan 148 te Den Haag (tel. 070-3786693).

Deze stukken zijn gedurende voornoemde inzagenperiode in principe ook te downloaden vanaf de website www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl/projecten/artikel.

Zienswijzen

Eenieder kan van 21 december 2012 tot en met 31 januari 2013 schriftelijk en/of mondeling zienswijzen over het ontwerpprojectplan, projectnota/MER en de ontwerpuitvoeringsbesluiten naar voren brengen. Daarbij wordt u verzocht expliciet aan te geven op welk onderdeel uw zienswijze betrekking heeft. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. Afdeling Water en Groen, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag onder vermelding van ‘zienswijze dijkversterking KIS’. Daarbij kan worden verzocht om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via mevrouw C. Reedijk-Bijmans van de provincie Zuid-Holland (tel. 070-4417203).

Tegen het uiteindelijke goedkeuringsbesluit en de overige definitieve (uitvoerings)besluiten kan door belanghebbenden, die in de ontwerpfase zienswijzen hebben ingediend, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Crisis- en herstelwet is van toepassing op dit dijkversterkingproject.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de stukken die ter inzage liggen kunt u contact opnemen met de heer J. Beijersbergen (tel. 070 - 4416207) of mevrouw O. Bongers (tel. 070 - 4417658) van de provincie Zuid-Holland.

Verder kunt u zich tijdens de volgende inloopbijeenkomsten (van 15.30 tot 19.30 uur) door het waterschap en de gemeenten laten informeren over de dijkversterking en hiermee samenhangende plannen:

 • dinsdag 8 januari 2013 in Het Carillon, Raadhuisplein 1 te Nieuw-Lekkerland,

 • woensdag 9 januari 2013 in Het Wapen van Streefkerk, Kerkstraat 13 te Streefkerk,

 • woensdag 16 januari 2013 in het Hof van Ammers, Bernhardstraat 15 te Groot-Ammers.

Deze bekendmaking staat ook op www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl/projecten/artikel en www.zuid-holland.nl.

Tegelijkertijd met het door de provincie in procedure brengen van het ontwerpprojectplan KIS met projectnota/MER en ontwerpuitvoeringsbesluiten, wordt door de gemeente Nieuw-Lekkerland het ontwerpbestemmingsplan ‘Dijkverzwaren Nieuw-Lekkerland’ en door de gemeente Liesveld het ontwerpbestemmingsplan ‘Dijkverzwaren Liesveld’ in procedure gebracht. Zie hiervoor de aparte bekendmakingen van beide gemeenten.

Deze gemeenten gaan overigens per 1 januari 2013 op in de gemeente Molenwaard.

Naar boven