Logo Zuid-Holland
Flora en faunawet Ontheffing Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor het verlengen van de looptijd van diverse ontheffingen, Zuid-Holland

Kennisgeving

Flora- en faunawet

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat op 13 december 2012 een ontheffing ingevolge de Flora- en faunawet is verleend aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor het verlengen van de looptijd van diverse ontheffingen tot uiterlijk 1 juli 2013.

Inzage

U kunt de beschikking en de overige relevante stukken van 17 december 2012 tot en met 28 januari 2013 inzien op werkdagen:

  • bij de Directie Omgevingsdiensten van de provincie Zuid-Holland, kamer D 223, tijdens kantooruren (na telefonische afspraak), Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 441 73 24.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking tegen de beschikking een bezwaarschrift indienen. Omdat de beschikking op 14 december 2012 is verzonden naar de aanvrager van de ontheffing, loopt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tot en met 25 januari 2013. Het bezwaarschrift moet onder vermelding van PZH-2012-362331398 worden gestuurd naar:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, ter attentie van het AWB secretariaat.

Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Gelet op de belangen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank ‘s Gravenhage, Sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH te Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Bij correspondentie met betrekking tot deze beschikking verzoeken wij u PZH-2012-362331398 te vermelden.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningen, de heer F.K.N. Barends, tel.nr. (070) 441 76 57, e-mailadres: fkn.barends@pzh.nl.

Deze kennisgeving staat ook onder Bekendmakingen op www.zuid-holland.nl

DWM/285

Naar boven