Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 12 december 2012, nr. DMO-3147279, houdende wijziging van de Regeling maatschappelijke ondersteuning in verband met het vaststellen van het mantelzorgcompliment 2013

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 19a van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling maatschappelijke ondersteuning wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 6g komt te luiden:

Artikel 6g

De uitkering bedraagt voor het jaar 2013 €200.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

Toelichting

In artikel 6g van de Regeling maatschappelijke ondersteuning is de hoogte van de uitkering aan mantelzorgers geregeld, het zogenaamde mantelzorgcompliment. De hoogte van deze uitkering wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt voor het jaar 2013 wederom €200.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

Naar boven