Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2012, 26757Ruimtelijke plannen

Logo Lansingerland
Ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum Berkel en Rodenrijs - Gemeentehuislocatie’, Langsingerland

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Lansingerland bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Centrum Berkel en Rodenrijs - Gemeentehuislocatie” met identificatienummer NL.IMRO.1621.BP0124-ONTW met bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd.

Het plan

Het plangebied betreft het oude gemeentehuis van de gemeente Lansingerland en aangrenzende panden en gronden. De begrenzing van het plangebied is als volgt:

  • aan de noordzijde: de Ds. van Koetsveldstraat;

  • aan de oostzijde: de nieuwe ontsluitingsweg langs het Raadhuishof;

  • aan de zuidzijde: de nieuwe ontsluitingsweg langs het Raadhuishof;

  • aan de westzijde: de Raadhuislaan en Kerksingel.

Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan vormt de herontwikkeling van de locatie in de vorm van een nieuw gebouw met twee supermarkten, overige detailhandel, horeca en woningen en bijbehorende aangrenzende openbare ruimte.

Ten opzichte van het voorontwerp is het ontwerpbestemmingsplan op enkele onderdelen aangepast. Dit onder andere naar aanleiding van de gehouden inspraak en het wettelijke vooroverleg. Ook zijn ambtshalve aanpassingen doorgevoerd.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Centrum Berkel en Rodenrijs - Gemeentehuislocatie” met bijbehorende stukken ligt vanaf 20 december 2012 tot en met 30 januari 2013 voor een ieder ter inzage.

Het plan is digitaal beschikbaar gesteld en kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl

als u zoekt op de naam van het plan of het identificatienummer (ID). Daarnaast is het plan ook in te zien op de gemeentelijke website: www.lansingerland.nl onder Wonen en omgeving (Bestemmingsplannen - Lopende procedures Berkel en Rodenrijs).

Tot slot ligt het plan ter inzage in het servicepunt Berkel en Rodenrijs, Raadhuislaan 1 en het servicepunt Bleiswijk, Dorpsstraat 7. Openingstijden Berkel en Rodenrijs: op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, op vrijdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Openingstijden Bleiswijk: Maandag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur en op vrijdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Als u de betreffende stukken buiten de openingstijden wilt inzien of een nadere toelichting wenst op de betreffende stukken, dan dient u telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer 14 010.

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze (geen e-mail) kunt u sturen naar de gemeente Lansingerland, ter attentie van de gemeenteraad, afdeling RO, postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs, o.v.v. zienswijze BP0124/03. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 010.

Toepassing Crisis- en herstelwet

Dit bestemmingsplan betreft, vanwege het aantal woningen dat mogelijk wordt gemaakt, een project als bedoeld in bijlage 1, categorie 3, onder 3.1 van de Crisis- en herstelwet. Dit houdt onder meer in dat de bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is nu nog niet aan de orde, maar na de vaststelling van het bestemmingsplan. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.

Gemeente Lansingerland, 19 december 2012