Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornStaatscourant 2012, 26746Ruimtelijke plannen

Logo Apeldoorn
Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Agrarische Enclave, Apeldoorn

Van 20 december 2012 tot en met 30 januari 2013 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Agrarische Enclave met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1073-ont1 ter inzage. Het ontwerp betreft het buitengebied van Uddel, waarbinnen ook de buurtschappen Meerveld, Nieuw-Milligen en Vossen liggen. De geldende bestemmingsplannen voor dit gebied zijn niet meer actueel en worden daarom herzien. De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen. Gelijktijdig ligt ter inzage het concept-beeldkwaliteitplan Agrarische Enclave, dat dezelfde begrenzing heeft. In dit beeldkwaliteitplan zijn de gebiedsgerichte welstandscriteria opgenomen, waaraan wij aanvragen om omgevingsvergunningen voor het bouwen zullen toetsen.

Ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan zijn in het ontwerpbestemmingsplan diverse aanpassingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Naar aanleiding van de inspraakreacties, maar ook als ambtshalve aanpassingen, zijn talrijke correcties doorgevoerd op de vergunde c.q. aanwezige situatie.

 • In diverse inspraakreacties is verzocht om nieuwe ontwikkelingen toe te staan. Voor een groot deel van deze verzoeken is het mogelijk gebleken hier in meer of mindere mate aan tegemoet te komen.

 • Naast de nieuwe ontwikkelingen uit de inspraakreacties is op twee plaatsen in nieuwe ontwikkelingen voorzien. Voor de voormalige agrarische bedrijfslocatie aan ’t Rechtewegje 51 in Uddel is voorzien in de functieverandering naar wonen waarbij twee nieuwe woningen worden gerealiseerd. Voor het mechanisatiebedrijf aan het Uddelerveen 63-67 in Uddel maakt het ontwerpbestemmingsplan een uitbreiding van het bedrijfsterrein en de bedrijfsbebouwing mogelijk.

 • Op diverse onderdelen zijn de regels geoptimaliseerd om zo tot een meer doelmatige regeling te komen.

 • In verband met het zeker stellen van de agrarische belangen is de positie van woningen in de bestemming Wonen gefixeerd.

 • In de bestemming Wonen is een ruimere regeling voor nevenactiviteiten opgenomen.

 • De wijzigingen staan beschreven in de nota van inspraak en overleg bij het bestemmingsplan.

Tijdens de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:

 • schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Agrarische Enclave'. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.

 • mondeling: maak een afspraak met de heer T. van Essen, telefoonnummer (055) 580 2613.

 • digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD).

 • Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Tijdens de periode waarin het concept-beeldkwaliteitplan ter inzage ligt kan iedereen er een reactie op geven. Dat kan op de volgende manieren:

 • schriftelijk: stuur uw reactie naar de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van reactie op beeldkwaliteitplan Agrarische Enclave'. De brief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.

 • mondeling: maak een afspraak met de heer E. Leusink, telefoonnummer (055) 580 2452.

Het digitale bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan zijn te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage.

Het ontwerp-bestemmingsplan en het concept-beeldkwaliteitplan liggen ook ter inzage in het stadhuis. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Het digitale bestemmingsplan kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis.

Bij het Omgevingsloket kunt u terecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur. 's Middags en op dinsdag- en woensdagavond kunt u uitsluitend op afspraak terecht. Een afspraak kunt u maken via onze website of door tijdens kantoortijden te bellen met 14055.

Apeldoorn, 19 december 2012