Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NaardenStaatscourant 2012, 26701Ruimtelijke plannen

Logo Naarden
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Drafnalaantje’, Naarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Naarden maken bekend dat ingevolge artikel 3.8 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), met ingang van 21 december 2012 voor een periode van zes weken, (tot en met 1 februari 2013) voor een ieder ter inzage ligt:

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Drafnalaantje” alsmede de daarop betrekking hebbende stukken.

Het plan betreft een plaatselijke reparatie van het vigerende bestemmingsplan.

Ter plaatse van het plangebied vigeert het volgende bestemmingsplan:

  • Buitengebied 1e herziening

Binnen de genoemde termijn is het ontwerpbestemmingsplan ‘Drafnalaantje’ beschikbaar gesteld op www.naarden.nl onder ‘ondernemen’, ‘bestemmingsplannen’, ‘Drafnalaantje’.

Tevens kan het ontwerpbestemmingsplan worden ingezien (digitaal en op papier), tijdens openingstijden (dagelijks van 08:30 tot 12.30), in het stadskantoor, bij de centrale publieksbalie, Raadhuisstraat 2 te Naarden.

Indienen zienswijzen

Binnen de gestelde termijn van zes weken (21 december 2012 tot en met 1 februari 2013) kan een ieder zijn of haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.

  • Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden ingezonden via postbus 5000, 1400 AA Naarden, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Drafnalaantje”.

  • Digitale zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen gemaild worden naar het volgende e-mailadres: info@naarden.nl, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Drafnalaantje”

  • Mondelinge zienswijzen kunnen tijdens openingstijden naar voren worden gebracht in het stadskantoor bij de centrale publieksbalie, Raadhuisstraat 2 te Naarden.

Nadere informatie

Voor verdere inlichtingen of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de centrale balie bereikbaar op het telefoonnummer 035-6957811 of 14 035