Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2012, 26393Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 12 december 2012, nr. WJZ/12375497, tot aanwijzing van toezichthouders voor de Wet dieren

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 8.1 van de Wet dieren;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

richtlijn 2001/82/EG:

Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PbEU 2001 L 311);

wet:

Wet dieren.

Artikel 2

Met het toezicht op de naleving, bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, van de wet, zijn belast:

  • a. de ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

  • b. de ambtenaren van de Dienst Regelingen;

  • c. de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake de douane, onverminderd artikel 54 van de Regeling diervoeders 2012;

  • d. de ambtenaren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport, voor zover het betreft het toezicht op de naleving van:

    • 1°. de artikelen 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 en 2.25 van de wet in samenhang met het bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit diergeneesmiddelen;

    • 2°. de artikelen 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 en 2.25 van de wet in samenhang met het bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken 2 en 3 van het Besluit diergeneesmiddelen ten aanzien van goede laboratoriumpraktijken als bedoeld in bijlage I, inleiding en algemene beginselen, onderdeel 6, van richtlijn 2001/82/EG;

  • e. de controleurs, inspecteurs en keurmeesters van de Stichting COKZ.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 december 2012

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp.

TOELICHTING

Op 1 januari 2013 treedt de Wet dieren in werking. Met dit besluit worden de ambtenaren en andere personen aangewezen die met het toezicht op de naleving van de bepalingen bij of krachtens die wet zijn belast. Met de aanwijzing in artikel 2 van dit besluit worden de bestaande aanwijzingen voor het toezicht op de naleving van de bepalingen over diergeneesmiddelen, dierlijke producten en diervoeders voortgezet.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp.