Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2012, 26348Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 19 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/248810, tot wijziging van de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen, de Regeling tarieven Spoorwegwet 2012 en de Regeling veiligheidsattest hoofdspoorwegen in verband met wijziging van diverse begrippen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 91, eerste lid, van de Spoorwegwet, artikel 3 van het Besluit inzamelen afvalstoffen en de artikelen 16, eerste lid, 16a, derde lid, en 18 van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 5, derde lid, onderdeel c, van de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen wordt ‘veiligheidsattest’ vervangen door: veiligheidscertificaat.

ARTIKEL II

De Regeling tarieven Spoorwegwet 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 1 en 5 tot en met 7 wordt ‘veiligheidsattest’ telkens vervangen door: veiligheidscertificaat.

B

In artikel 7 wordt ‘33, zesde lid,’ vervangen door: 33, vierde lid,.

ARTIKEL III

De Regeling veiligheidsattest hoofdspoorwegen wordt als volgt gewijzigd:

A

In het opschrift van paragraaf 1 wordt ‘veiligheidsattest’ vervangen door: veiligheidscertificaat.

B

In de artikelen 1, 12 en 14 wordt het woord ‘veiligheidsattest’ telkens vervangen door: veiligheidscertificaat.

C

In het opschrift van paragraaf 2 wordt ‘veiligheidszorgsysteem’ vervangen door: veiligheidsbeheersysteem.

D

In de artikelen 2 tot en met 9 en 12 wordt ‘veiligheidszorgsysteem’ telkens vervangen door: veiligheidsbeheersysteem.

ARTIKEL IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld.

TOELICHTING

Door middel van de Wet van 19 april 2012 tot wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt ‘Spoor in beweging’ (Stb. 2012, 213) zijn in de Spoorwegwet onder andere de begrippen ‘veiligheidsattest’ en ‘veiligheidszorgsysteem’ vervangen door de begrippen ‘veiligheidscertificaat’ en ‘veiligheidsbeheersysteem’. Hiermee zijn de begrippen in de wet in overeenstemming gebracht met de begrippen die worden gebruikt in de toepasselijke Europese richtlijnen en Europese verordeningen. Deze ministeriële regeling bevat wijzigingen van diverse regelingen waarin ook die begrippen in de regeling in overeenstemming worden gebracht met de wet en Europese regelgeving. Dit heeft tevens tot gevolg dat de citeertitel van de regeling de Regeling veiligheidsattest hoofdspoorwegen vanaf het moment van inwerkingtreding wijzigt in Regeling veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen.

Voornoemde wet bevat voorts een vernummering in artikel 33 van de Spoorwegwet. Die vernummering is ook doorgevoerd in artikel 7 van de Regeling tarieven Spoorwegwet 2012.

Deze regeling heeft geen gevolgen voor administratieve lasten voor burgers of bedrijven of voor nalevingskosten.

De wet treedt op 1 januari 2013 in werking. Het is noodzakelijk dat deze regeling op of kort na die datum in werking treedt. De regeling vormt het sluitstuk van voornoemde wetgeving ter uitvoering van het kabinetsstandpunt Spoor in beweging. Het systeem van vaste verandermomenten is op die wetgeving, die is voorbereid in 2009, niet van toepassing.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld.