Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EerselStaatscourant 2012, 26205Ruimtelijke plannen

Logo Eersel
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Herziening Veneind 5, Wintelre’, Eersel

Burgemeester en wethouders maken op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Eersel het bestemmingsplan “Herziening Veneind 5, Wintelre” op 29 november 2012 gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigingen houden onder meer het volgende in:

  • 1. een leggerwatergang in het plan bestemd als Water

  • 2. de diverse sportvoorzieningen worden onder een aparte bestemming opgenomen, met daarbinnen specifieke functie-aanduidingen voor de verschillende functies.

  • 3. er zijn (beperkt) wijzigingen aangebracht aan de planbegrenzing, waardoor veranderingen zijn doorgevoerd in de ligging van de compenserende Natuurbestemming en de watergang

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 20 december 2012 gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeentebalie. Het plan met bijbehorende stukken is digitaal in te zien op www.eersel.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0770.BPBveneind50020-VAST.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor Veneind 5, Wintelre. Het bestaande recreatiebedrijf 't Caves wordt uitgebreid c.q. verbreed met ondersteunende sportvoorzieningen in de vorm van een laagdrempelige/kleinschalige 9 holes golfbaan met driving range (oefengedeelte), alsmede een kleine zogenaamde pitch & puttbaan en een sportveld.

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Stuur dan binnen de genoemde termijn van 6 weken een beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het besluit zetten. Ook moet u zeggen waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. Vergeet u niet uw beroepschrift te ondertekenen.

Wie kan er beroep instellen?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u een zienswijze heeft ingediend en belanghebbende bent, kunt u beroep instellen. Heeft u geen zienswijze ingediend, dan kunt u alleen beroep instellen als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze kenbaar te maken.

Voor zover het de gewijzigde gedeelten betreft kan een belanghebbende, die zich niet met die wijzigingen kan verenigen, beroep instellen.

Voorlopige voorziening

Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift. U kunt dan om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat kan alleen als u een beroepschrift heeft ingediend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met J.J.M. van Dooren, afdeling Ontwikkeling, team Ruimte, te bereiken via (0497) 531 300 of ruimte@eersel.nl.