Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2012, 26041Vergunningen

Logo 's-Hertogenbosch
Realiseren vier appartementen Vughterstraat 158, Bleekerstraatje 1A, 1B, 1C en 1D in 's-Hertogenbosch

Bekendmaking als bedoeld in art. 3: 12 Algemene Wet Bestuursrecht. Toepassing artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van vier appartementen en een winkel. Het betreft de locatie Vughterstraat 158, Bleekerstraatje 1A, 1B, 1C en 1D in 's-Hertogenbosch. Deze locaties zijn kadastraal bekend gemeente ‘s-Hertogenbosch, sectie G, nr. 3833. Het bouwplan ligt in het bestemmingsplan Vughterdriehoek. Het bouwplan is strijdig met dit bestemmingsplan maar het is stedenbouwkundig acceptabel. Met toepassing van artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan het college gemotiveerd met een goede ruimtelijke onderbouwing afwijken van het geldende bestemmingsplan.

Ter inzage

Op 30 november 2012 is positief op de aanvraag beslist. Het college maakt bekend dat de omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing, de verbeelding, de bijbehorende stukken en de aanvraag omgevingsvergunning met ingang van maandag 17 december 2012 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt in het Stadskantoor. U vindt deze gegevens ook op internet. Dit is mogelijk via de gemeentelijke website www.s-hertogenbosch.nl en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Hebt u geen internet? In de hal van het Stadskantoor kunt u gebruikmaken van computers met internet.

Beroep instellen

De beschikking treedt na zes weken na de dag van bekendmaking in werking. Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen zes weken na bekendmaking daarvan beroep instellen. Ik wijs u erop dat ook derde belanghebbenden tegen dit besluit beroep in kunnen stellen. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Tegelijkertijd met of na indiening van een beroepsschrift kan voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Als een voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie?

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met M. van Wetten van de afdeling Bouwen, tel. (073) 615 57 49, e-mail: m.vanwetten@s-hertogenbosch.nl.

Algemene informatie Omgevingsloket

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch

Tel. (073) 615 57 77 (omgevingsloket)

E-mail: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl

Website: www.s-hertogenbosch.nl

Openingstijden omgevingsloket in het Stadskantoor:

  • maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur;

  • dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

's-Hertogenbosch, 14 december 2012