Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2012, 26027Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000050548, tot wijziging van de bedragen genoemd in de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 met ingang van 1 januari 2013

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 48, vierde lid, en 56, eerste lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1a, eerste lid, wordt ‘gemiddelde lasten’ vervangen door ‘gemiddelde jaarlijkse lasten’ en wordt ‘de vijf jaren voorafgaande aan twee jaar voorafgaand aan het jaar’ vervangen door ‘een periode van vijf jaren voorafgaand aan het jaar voor het jaar’.

B

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «€ 298,-» vervangen door: € 301,-.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt «€ 2.926,- voor een uitgebreid rapport en € 1.730,- voor een verkort rapport» vervangen door: € 2.988,- voor een uitgebreid rapport en € 1.766,- voor een verkort rapport;

b. in onderdeel b wordt «€ 1.063,-» vervangen door: € 1.086,-.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 december 2012

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma.

TOELICHTING

In de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 zijn in artikel 5 de bedragen vastgesteld voor de vergoeding door het Rijk aan gemeenten, bedoeld in artikel 36 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (hierna: Bbz 2004), van de in artikel 56, eerste lid, van het Bbz 2004, bedoelde bedragen. Het gaat hierbij om:

  • 1. verlening van bijstand aan ondernemers in de binnenvaart ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal (artikel 5, eerste lid), en

  • 2. vergoeding van kosten van aan derden opgedragen onderzoek inzake verlening van bijstand aan zelfstandigen (artikel 5, tweede lid).

De bedragen worden jaarlijks herzien op basis van de relevante indexcijfers over de periode oktober 2011 tot en met oktober 2012. De relevante indexcijfers betreffen die van de ontwikkeling van de lonen van werknemers in de overheidssector (artikel 5, eerste lid) en in de particuliere bedrijven (artikel 5, tweede lid) en bedragen respectievelijk 1,89% en 2,10%.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een technische correctie door te voeren in artikel 1a, eerste lid, zodat helder is over welke periode de macronorm voor de baten kapitaalverstrekking in het kader van het Bbz 2004 wordt toegepast (artikel I, onderdeel A).

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma.