Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LiesveldStaatscourant 2012, 26021Ruimtelijke plannen

Logo Liesveld
Vaststelling bestemmingsplan ‘Beschermd Stadsgezicht Nieuwpoort’, Liesveld

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening heeft de gemeenteraad van Liesveld op 29-11-2012 het bestemmingplan ‘Beschermd Stadsgezicht Nieuwpoort’ ongewijzigd vastgesteld. Aanleiding voor het opstellen van het onderhavige bestemmingsplan is om te komen tot een actuele bestemmingsregeling ter vervanging van de vigerende bestemmingsplannen ‘De Poort’ en ‘De Vest’. De vigerende bestemmingsplannen zijn ouder dan de wettelijk voorgeschreven 10 jaar en is uit dat oogpunt aan herziening toe in het kader van de actualisering en verplichting tot digitalisering voor 1 juli 2013.

Het raadsbesluit ligt met bijbehorende stukken met ingang van 14-12-2012 zes weken tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentekantoor of 24 uur per dag via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de termijn van de terinzageligging kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van het betreffende bestemmingplan en belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 200019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daarom kan tevens een voorlopige voorziening bij deze afdeling worden ingediend. Het bestemmingsplan treedt in werking op 25-01-2013.

Voor meer informatie zie de digitale bekendmaking op www.dewaardwerkt.nl.