Regeling van de Minister van Economische Zaken van 7 december 2012, nr. WJZ/12360946, tot verlenging van de Tijdelijke regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Tijdelijke regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1, onderdeel a wordt ‘minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie’ vervangen door: Minister van Economische Zaken.

B

Na artikel 10a wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10b

  • 1. Een gemeente, stadsdeel/deelgemeente of samenwerkingsverband, die nog geen voucher heeft ontvangen, kan een aanvraag voor een voucher als bedoeld in de artikelen 2 en 3 indienen in de periode die aanvangt op het tijdstip waarop dit artikel in werking treedt en eindigt op 31 december 2013. In dezelfde periode kan een gemeente, stadsdeel/deelgemeente of samenwerkingsverband, die al een voucher heeft ontvangen als bedoeld in artikel 2, alsnog een aanvraag indienen voor een voucher als bedoeld in artikel 3.

  • 2. In de in het eerste lid genoemde periode kan een aanvraag voor een voucher als bedoeld in de artikelen 2 en 3 worden ingediend door een provincie, waterschap en ieder samenwerkingsverband als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

  • 3. Het verstrekkingsplafond als bedoeld in artikel 10, eerste lid, bedraagt voor vouchers, aangevraagd in de in het eerste lid genoemde periode: € 300.000,–.

  • 4. Een verzoek om uitbetaling van de tegenwaarde van een voucher als bedoeld in artikel 8, vierde lid, dient uiterlijk op 31 december 2014 te zijn ontvangen; de minister beslist afwijzend op een verzoek om uitbetaling van de voucher indien deze na 31 december 2014 is ontvangen.

  • 5. De bepalingen van deze regeling waarvan niet in dit artikel is afgeweken, zijn van overeenkomstige toepassing.

C

In artikel 11 wordt ‘1 april 2014’ vervangen door: 1 april 2015.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 december 2012

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp.

TOELICHTING

De reden voor een nieuwe openstelling van de Tijdelijke Regeling Stimulering Betere Dienstverlening aan Bedrijven is zoveel mogelijk medeoverheden te stimuleren hun dienstverlening aan bedrijven te verbeteren door middel van het instrument Bewijs van Goede Dienst.

Vanwege de nieuwe openstelling van deze regeling voor wederom 1 jaar is een nieuw artikel 10b toegevoegd.

Gemeenten die onder de vorige openstellingsperioden voucher I en II hebben ontvangen, kunnen niet opnieuw gebruik maken van de nieuwe openstelling van de Tijdelijke Regeling Stimulering Betere Dienstverlening aan Bedrijven. Gemeenten die onder de vorige openstellingsperioden (alleen) voucher I hebben ontvangen, kunnen vanwege de hernieuwde openstelling van deze regeling (alsnog) voucher II aanvragen.

Afgeweken wordt van de minimale invoeringstermijn, zoals bedoeld in het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten; het betreft de openstelling van een subsidie waarvoor afwijking op grond van een uitzonderingsgrond (de regelgeving heeft een directe relatie met andere jaarindelingen, zoals het subsidiejaar, en het voorkomt nadelen voor de doelgroepen) in dit geval is toegestaan.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp.

Naar boven