Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2012, 25904Besluiten van algemene strekking

Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2012, IVV/2012-000004779, betreffende herziening van bedragen genoemd in de Toeslagenwet per 1 januari 2013

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

deelt op grond van artikel 9, tweede lid, van de Toeslagenwet mee, dat met ingang van 1 januari 2013 in de Toeslagenwet het bedrag, genoemd in:

 • 1. artikel 2, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden: € 67,56;

 • 2. artikel 2, tweede lid, onderdeel c, komt te luiden: € 63,70;

 • 3. artikel 2, derde lid, onderdeel b:

  • a. onder 1°, komt te luiden: € 51,21;

  • b. onder 2°, komt te luiden: € 40,26;

  • c. onder 3°, komt te luiden: € 33,96;

  • d. onder 4°, komt te luiden: € 28,40;

  • e. onder 5°, komt te luiden: € 23,73;

  • f. onder 6°, komt te luiden: € 19,88;

 • 4. artikel 8, eerste lid, komt te luiden: € 67,56;

 • 5. artikel 8, tweede lid, komt te luiden: € 63,70.

Deze mededeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 december 2012

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze: de directeur Inkomensverzekeringen en -voorzieningen, I.D. Nijboer.

TOELICHTING

Op grond van artikel 9 van de Toeslagenwet dienen de in de artikelen 2 en 8 van die wet genoemde bedragen te worden gewijzigd overeenkomstig de wijze en met ingang van de dag waarop de bedragen, genoemd in hoofdstuk 3 van de Wet werk en bijstand (WWB) worden gewijzigd. Volgens artikel 38, eerste tot en met derde lid, van de WWB worden de bedragen genoemd in hoofdstuk 3 van die wet herzien met ingang van de dag waarop het netto minimumloon wijzigt met het percentage van deze wijziging. In artikel 37 van de WWB is omschreven hoe het netto minimumloon moet worden berekend.

Bij de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 oktober 2012, nr. ASEA/SAS/2012/14610, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2013 (Stcrt. 21293), is het wettelijk bruto minimumloon met ingang van 1 januari 2013 vastgesteld op € 1469,40 per maand. Als gevolg hiervan wijzigen de aan het netto minimumloon gekoppelde bedragen die zijn opgenomen in de Toeslagenwet.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze: de directeur Inkomensverzekeringen en -voorzieningen, I.D. Nijboer.