Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht

23 december 2011

Nr. FM/2011/10130 U

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 1:40, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht en artikel 9 van het Besluit bekostiging financieel toezicht;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Wet op het financieel toezicht;

b. besluit:

Besluit bekostiging financieel toezicht;

c. DNB:

De Nederlandsche Bank N.V.;

d. AFM:

Stichting Autoriteit Financiële Markten.

Artikel 2. Tarieven DNB

 • 1. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van het besluit wordt vastgesteld op:

  • a. € 6.900 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van betaaldienstverlener als bedoeld in artikel 2:3a, eerste lid, van de wet;

  • b. € 1.800 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van betaaldienstverlener als bedoeld in artikel 2:3a, eerste lid, van de wet indien de aanvrager een rechtspersoon is als bedoeld in artikel VII, eerste lid, van de wet van 15 oktober 2009 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319) (Stb. 436);

  • c. € 45.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van clearinginstelling als bedoeld in artikel 2:4, eerste lid, van de wet;

  • d. € 45.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van clearinginstelling vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor als bedoeld in artikel 2:6, eerste lid, van de wet;

  • e. € 45.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van bank of elektronischgeldinstelling als bedoeld in artikel 2:11, eerste lid, van de wet waarop het bepaalde ten aanzien van de solvabiliteit, de bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 3:269 van de wet, en de liquiditeit op basis van subconsolidatie of op individuele basis van toepassing is;

  • f. € 32.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van bank of elektronischgeldinstellng als bedoeld in artikel 2:11, eerste lid, van de wet, anders dan bedoeld onder e;

  • g. € 0 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van kredietinstelling vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor als bedoeld in artikel 2:16, eerste lid, van de wet;

  • h. € 45.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van bank of elektronischgeldinstelling vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor als bedoeld in artikel 2:20, eerste lid, van de wet waarop het bepaalde ten aanzien van de solvabiliteit, de bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 3:269 van de wet, en de liquiditeit op basis van subconsolidatie of op individuele basis van toepassing is;

  • i. € 32.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van bank of elektronischgeldinstelling vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor als bedoeld in artikel 2:20, eerste lid, van de wet, anders dan bedoeld onder h;

  • j. € 26.400 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van herverzekeraar als bedoeld in artikel 2:26a, eerste lid, van de wet;

  • k. € 22.700 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van herverzekeraar vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor als bedoeld in artikel 2:26d, van de wet;

  • l. € 26.400 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, van de wet;

  • m. € 0 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor als bedoeld in artikel 2:36, eerste lid, van de wet;

  • n. € 22.700 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor als bedoeld in artikel 2:40 van de wet;

  • o. € 1.800 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, van de wet;

  • p. € 1.500 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor als bedoeld in artikel 2:50, eerste lid, van de wet;

  • q. € 26.400 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van entiteit voor risico-acceptatie als bedoeld in artikel 2:54a, eerste lid, van de wet;

  • r. € 22.700 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van entiteit voor risico-acceptatie als bedoeld in artikel 2:54d, eerste lid, van de wet;

  • s. € 26.400 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van premiepensioeninstelling als bedoeld in artikel 2:54g, eerste lid, van de wet;

  • t. € 1.800 voor de behandeling van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld in onderdeel a;

  • u. € 9.800 voor de behandeling van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld in onderdeel j, k, l, n, q, r of s;

  • v. € 45.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de wet indien het bepaalde ten aanzien van de solvabiliteit, de bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 3:269 van de wet, en de liquiditeit op basis van subconsolidatie of op individuele basis van toepassing is;

  • w. € 32.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de wet, anders dan bedoeld onder u.

 • 2. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van het besluit wordt vastgesteld op:

  • a. € 3.600 voor de behandeling van de aanvraag tot verlening van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:23, tweede lid, van de wet;

  • b. € 3.600 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een ontheffing als bedoeld in artikel 3:2, derde lid, van de wet;

  • c. € 3.600 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een ontheffing als bedoeld in artikel 3:5, vierde lid, van de wet;

  • d. € 3.600 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een ontheffing als bedoeld in artikel 3:6, vierde lid, van de wet;

  • e. € 3.600 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een ontheffing als bedoeld in artikel 3:7, vierde lid, van de wet.

 • 3. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van het besluit wordt vastgesteld op:

  • a. € 1.600 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de wet, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 15 uur nodig heeft;

  • b. € 5.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de wet, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 150 uur nodig heeft;

  • c. € 31.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de wet, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 150 uur nodig heeft;

  • d. € 1.600 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de wet;

  • e. € 1.600 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de wet;

  • f. € 1.600 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel d, van de wet, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 15 uur nodig heeft;

  • g. € 5.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel d, van de wet, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 150 uur nodig heeft;

  • h. € 31.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel d, van de wet, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 150 uur nodig heeft;

  • i. € 1.600 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel e, van de wet, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 15 uur nodig heeft;

  • j. € 5.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel e, van de wet, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 150 uur nodig heeft;

  • k. € 31.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel e, van de wet, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 150 uur nodig heeft;

  • l. € 1.600 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:96, eerste lid, van de wet, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 15 uur nodig heeft;

  • m. € 5.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:96, eerste lid, van de wet, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 150 uur nodig heeft;

  • n. € 31.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:96, eerste lid, van de wet, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 150 uur nodig heeft.

 • 4. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel d, van het besluit, voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van ondertoezichtstelling als bedoeld in artikel 3:110, eerste lid, van de wet wordt vastgesteld op € 45.000.

Artikel 3. Tarieven AFM

 • 1. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van het besluit, wordt vastgesteld op:

  • a. € 18.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:55, eerste lid, van de wet;

  • b. € 2.700 voor de behandeling van een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:55, eerste lid, van de wet;

  • c. € 5.500 voor de behandeling voor een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:60, eerste lid, van de wet;

  • d. € 2.700 voor de behandeling voor een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:60, eerste lid, van de wet;

  • e. € 5.500 voor de behandeling voor een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, van de wet;

  • f. € 2.500 voor de behandeling voor een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:65, tweede lid, van de wet;

  • g. € 2.700 voor de behandeling van een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, van de wet;

  • h. € 2.000 voor de behandeling voor een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:75, eerste lid, van de wet;

  • i. € 300 voor de behandeling van een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:75, eerste lid, van de wet;

  • j. € 2.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, van de wet;

  • k. € 300 voor de behandeling van een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, van de wet;

  • l. € 2.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:86, eerste lid, van de wet;

  • m. € 300 voor de behandeling van een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:86, eerste lid, van de wet;

  • n. € 2.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:92, eerste lid, van de wet;

  • o. € 300 voor de behandeling van een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:92, eerste lid, van de wet;

  • p. € 5.500 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, van de wet, niet zijnde een aanvraag als bedoeld onder q, r of s;

  • q. € 5.500 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, van de wet, voor het in de uitoefening van beroep of bedrijf handelen voor eigen rekening;

  • r. € 166 per uur dat er werkzaamheden worden verricht tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, van de wet, voor het in de uitoefening van beroep of bedrijf exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit, met een maximum van € 100.000;

  • s. € 2.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, van de wet, voor zover het betreft een beleggingsonderneming die ingevolge artikel 11, vierde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft, is vrijgesteld van artikel 2:99, eerste lid, onderdelen c, d en f tot en met j, van de wet;

  • t. € 300 voor de wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, van de wet, voor zover het betreft een beleggingsonderneming die ingevolge artikel 11, vierde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft is vrijgesteld van artikel 2:99, eerste lid, onderdelen c, d en f tot en met j, van de wet;

  • u. € 2.700 voor de behandeling van een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, van de wet, die niet strekt tot het in de uitoefening van beroep of bedrijf handelen voor eigen rekening of het in de uitoefening van beroep of bedrijf exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit;

  • v. € 166 per uur dat er werkzaamheden worden verricht voor de behandeling van een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld in onderdeel p in die zin dat deze mede zal strekken tot het in de uitoefening van een beroep of bedrijf exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit, met een maximum van € 100.000;

  • w. € 166 per uur dat er werkzaamheden worden verricht voor de behandeling van een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, van de wet die strekt tot het in de uitoefening van een beroep of bedrijf exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit met een maximum van € 100.000;

  • x. € 2.700 voor de behandeling van een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, van de wet die strekt tot het in de uitoefening van beroep of bedrijf handelen voor eigen rekening;

  • y. € 166 per uur dat er werkzaamheden worden verricht voor de behandeling van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid, van de wet, met een maximum van € 150.000;

  • z. € 166 per uur dat er werkzaamheden worden verricht voor de behandeling van een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid, van de wet, in die zin dat deze mede zal strekken tot het in de uitoefening van beroep of bedrijf exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit, met een maximum van € 150.000.

 • 2. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van het besluit wordt vastgesteld op:

  • a. € 5.500 voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:55, tweede lid, van de wet;

  • b. € 5.500 voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:60, tweede lid, van de wet;

  • c. € 5.500 voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:65, derde lid, van de wet;

  • d. € 5.500 voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:75, tweede lid, van de wet;

  • e. € 5.500 voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:80, tweede of derde lid, van de wet;

  • f. € 5.500 voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:86, tweede lid, van de wet;

  • g. € 5.500 voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:92, tweede lid, van de wet;

  • h. € 5.500 voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:96, tweede lid, van de wet, niet zijnde een aanvraag als bedoeld onder i of j;

  • i. € 5.500 voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:96, tweede lid, van de wet voor het in de uitoefening van beroep of bedrijf handelen voor eigen rekening;

  • j. € 166 per uur dat er werkzaamheden worden verricht voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:96, tweede lid, van de wet voor het in de uitoefening van beroep of bedrijf exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit, met een maximum van € 100.000;

  • k. € 5.500 voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:96, tweede lid, van de wet, voor zover het betreft een beleggingsonderneming die ingevolge artikel 11, vierde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft is vrijgesteld van artikel 2:99, eerste lid, onderdelen c, d en f tot en met j, van de wet;

  • l. € 5.500 voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, van de wet;

  • m. € 166 per uur dat er werkzaamheden worden verricht voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:26, derde lid, van de wet, met een maximum van € 150.000.

 • 3. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van het besluit wordt vastgesteld op:

  • a. € 166 per uur dat er werkzaamheden worden verricht voor de behandeling van een aanvraag van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 5:32d, eerste lid, van de wet, met een maximum van € 150.000;

  • b. € 166 per uur dat er werkzaamheden worden verricht voor een wijziging van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 5:32d, eerste lid, van de wet, met een maximum van € 150.000.

 • 4. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel d, van het besluit wordt vastgesteld op €  5.500 voor de behandeling van een verklaring van ondertoezichtstelling als bedoeld in artikel 2:69a, eerste lid, van de wet.

 • 5. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel e, van het besluit wordt vastgesteld op:

  • a. € 11.000 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van een prospectus dat bestaat uit een enkel document als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel a, van de wet en dat betrekking heeft op effecten met een aandelenkarakter, niet zijnde effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de wet die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald;

  • b. € 6.500 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van het registratiedocument van een prospectus dat bestaat uit drie afzonderlijke documenten als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel b, van de wet en dat betrekking heeft op effecten met een aandelenkarakter, niet zijnde effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de wet die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald;

  • c. € 4.500 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van de verrichtingsnota en de samenvatting van een prospectus dat bestaat uit drie afzonderlijke documenten als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel b, van de wet en dat betrekking heeft op effecten met een aandelenkarakter, niet zijnde effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de wet die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald;

  • d. € 4.000 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van een prospectus dat bestaat uit een enkel document, bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel a, van de wet en dat betrekking heeft op effecten zonder aandelenkarakter of effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de wet die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald;

  • e. € 2.500 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van het registratiedocument van een prospectus dat bestaat uit drie afzonderlijke documenten als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel b, van de wet en dat betrekking heeft op effecten zonder aandelenkarakter of effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de wet die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald;

  • f. € 1.500 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van de verrichtingsnota en de samenvatting van een prospectus dat bestaat uit drie afzonderlijke documenten als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel b, van de wet en dat betrekking heeft op effecten zonder aandelenkarakter of effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de wet die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald;

  • g. € 8.000 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van een prospectus dat betrekking heeft op effecten zonder een aandelenkarakter of effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de wet die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald en waarvan het registratiedocument op grond van artikel 21, tweede lid, van de prospectusverordening is opgesteld met inachtneming van Bijlage I bij de prospectusverordening;

  • h. € 6.500 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van een registratiedocument van een prospectus dat betrekking heeft op effecten zonder een aandelenkarakter of effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de wet, die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald en dat op grond van artikel 21, tweede lid, van de prospectusverordening is opgesteld met inachtneming van Bijlage I bij de prospectusverordening;

  • i. € 4.000 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van een basisprospectus als bedoeld in artikel 5:16 van de wet waarin op grond van artikel 26, vierde lid, van de prospectusverordening wordt verwezen naar een eerder goedgekeurd registratiedocument.

 • 6. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel f, van het besluit voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van een document als bedoeld in artikel 5:23, tweede lid, van de wet, wordt vastgesteld op € 800.

Artikel 4. Tarieven AFM en DNB

 • 1. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, tweede lid van het besluit, wordt vastgesteld op € 0 per persoon van wie de deskundigheid op grond van artikel 3:8 van de wet dient te worden vastgesteld. Dit tarief wordt door DNB geheven.

 • 2. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, tweede lid van het besluit, wordt vastgesteld op € 0 per persoon van wie de betrouwbaarheid op grond van artikel 3:9 van de wet dient te worden vastgesteld. Dit tarief wordt door DNB geheven.

 • 3. De bedragen, bedoeld in artikel 3, worden vermeerderd met een bedrag van € 1.200 per persoon van wie de betrouwbaarheid op grond van artikel 4:10 van de wet dient te worden vastgesteld ten behoeve van de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning of tot de verklaring van geen bezwaar. Dit tarief wordt door de AFM geheven.

 • 4. Het bedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en onderdeel a, wordt vermeerderd met een bedrag van €  2.000 per persoon van wie de deskundigheid op grond van artikel 4:9 van de wet dient te worden vastgesteld ten behoeve van de behandeling van de aanvraag tot verlening van de vergunning. Dit tarief wordt door de AFM geheven.

 • 5. Het bedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en de onderdelen h tot en met o en s, wordt vermeerderd met een bedrag van €  1.400 per persoon van wie de deskundigheid op grond van artikel 4:9 van de wet dient te worden vastgesteld ten behoeve van de behandeling van de aanvraag tot verlening van de vergunning. Dit tarief wordt door de AFM geheven.

 • 6. Het bedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en de onderdelen c en e, worden vermeerderd met een bedrag van € 1.700 per persoon van wie de deskundigheid op grond van artikel 4:9 van de wet dient te worden vastgesteld ten behoeve van de behandeling van de aanvraag tot verlening van de vergunning. Dit tarief wordt door de AFM geheven.

 • 7. Het bedrag, bedoeld in artikel 3, vierde lid, wordt vermeerderd met een bedrag van € 1.700 per persoon van wie de deskundigheid op grond van artikel 4:9 van de wet dient te worden vastgesteld te behoeve van de behandeling van de aanvraag tot verlening van een verklaring van ondertoezichtstelling.

 • 8. Het bedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en onderdelen p tot en met r en u tot en met z, wordt telkens vermeerderd met een bedrag van € 1.700 per persoon van wie de deskundigheid op grond van artikel 4:9 van de wet dient te worden vastgesteld ten behoeve van de behandeling van de aanvraag tot verlening van de vergunning. Dit tarief wordt door de AFM geheven.

 • 9. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, derde lid, van het besluit, wordt vastgesteld op:

  • a. € 1.050 per persoon van wie de betrouwbaarheid op grond van artikel 3:9 van de wet dient te worden vastgesteld. Dit tarief wordt door DNB geheven;

  • b. € 2.000 per persoon van wie de deskundigheid op grond van artikel 3:8 van de wet dient te worden vastgesteld. Dit tarief wordt door DNB geheven;

  • c. in afwijking van onderdeel b € 800 per persoon in geval van een elektronischgeldinstelling, betaaldienstverlener, natura-uitvaartverzekeraar of vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappij;

  • d. € 1.200 voor een toetsing van de betrouwbaarheid van een persoon als bedoeld in artikel 4:10 van de wet. Dit tarief wordt door de AFM geheven;

  • e. €  2.000 voor een toetsing van de deskundigheid van een persoon als bedoeld in artikel 4:9 van de wet die het dagelijks beleid bepaalt van een aanbieder van beleggingsobjecten als bedoeld in artikel 2:55, eerste lid, van de wet. Dit tarief wordt door de AFM geheven;

  • f. € 1.700 voor een toetsing van de deskundigheid van een persoon als bedoeld in artikel 4:9 van de wet die het dagelijks beleid bepaalt van een aanbieder van krediet als bedoeld in artikel 2:60, eerste lid, van de wet, van een beheerder of bewaarder als bedoeld in artikel 2:67, eerste lid, van de wet, van een beleggingsmaatschappij als bedoeld in artikel 2:68, eerste lid, van de wet of van een beheerder of beleggingsmaatschappij als bedoeld in artikel 2:69a, eerste lid, van de wet. Dit tarief wordt door de AFM geheven;

  • g. € 1.700 voor een toetsing van de deskundigheid van een persoon als bedoeld in artikel 4:9 van de wet die het dagelijks beleid bepaalt van een beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 2:96 van de wet, voor zover het niet betreft een beleggingsonderneming die ingevolge artikel 11, vierde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft, is vrijgesteld van artikel 2:99, eerste lid, onderdelen c, d en f tot en met j, van de wet. Dit tarief wordt door de AFM geheven;

  • h. € 1.400 voor een toetsing van de deskundigheid van een persoon als bedoeld in artikel 4:9 van de wet die het dagelijks beleid bepaalt van een financiële dienstverlener die geen aanbieder van beleggingsobjecten of aanbieder van krediet is. Dit tarief wordt door de AFM geheven;

  • i. € 1.400 voor een toetsing van de deskundigheid van een persoon als bedoeld in artikel 4:9 van de wet die het dagelijks beleid bepaalt van een beleggingsonderneming die ingevolge artikel 11, vierde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft, is vrijgesteld van artikel 2:99, eerste lid, onderdelen c, d en f tot en met j, van de wet. Dit tarief wordt door de AFM geheven.

Artikel 5. Tarieven AFM en DNB

Het bedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit, wordt vastgesteld op:

 • a. € 1.500 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 2°, van de wet van een beleggingsonderneming waarop een vrijstelling van toepassing is.

 • b. € 0 voor een inschrijving door DNB als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 2°, van de wet van een clearinginstelling waarop een vrijstelling van toepassing;

 • c. € 0 voor een inschrijving door DNB als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 2°, van de wet van een kredietinstelling waarop een vrijstelling van toepassing is;

 • d. € 0 voor een inschrijving door DNB als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 2°, van de wet van een verzekeraar, niet zijnde een onderlinge waarborgmaatschappij, waarop een vrijstelling van toepassing is;

 • e. € 0 voor een inschrijving door DNB als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 2°, van de wet van een entiteit voor risico-acceptatie waarop een vrijstelling van toepassing is;

 • f. € 0 voor een inschrijving door DNB als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 2°, van de wet van een beleggingsinstelling, beleggingsonderneming of beheerder waarop een vrijstelling van toepassing is;

 • g. € 1.800 voor de inschrijving door DNB als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 2°, van de wet van een onderlinge waarborgmaatschappij die een verklaring als bedoeld in artikel 3 of 4 van het Besluit Reikwijdtebepalingen Wft heeft aangevraagd;

 • h. € 0 voor een inschrijving door DNB als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 2°, van de wet van een betaaldienstverlener waarop een vrijstelling van toepassing is;

 • i. € 1.500 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 3°, van de wet, van een buitenlandse instelling voor collectieve belegging in effecten;

 • j. € 400 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 3°, van de wet, van een buitenlandse beleggingsonderneming die beleggingsdiensten verleent vanuit een bijkantoor in Nederland;

 • k. € 275 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 3°, van de wet, van een buitenlandse beleggingsonderneming zonder bijkantoor in Nederland;

 • l. € 1.500 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 3°, van de wet, van een buitenlandse beleggingsinstelling uit een aangewezen staat;

 • m. € 300 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 3°, van de wet, van een buitenlandse bemiddelaar in verzekeringen;

 • n. € 200 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 6°, van de wet van een bij een aanbieder van krediet aangesloten onderneming;

 • o. € 200 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 6°, van de wet van een bij een adviseur of bemiddelaar aangesloten onderneming;

 • p. € 4.000 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 6°, van de wet bij een gelijktijdige digitale aanmelding door een aanbieder van krediet van 20 of meer bij hem aangesloten ondernemingen;

 • q. € 4.000 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 6°, van de wet bij een gelijktijdige digitale aanmelding door een adviseur of bemiddelaar van 20 of meer bij hem aangesloten ondernemingen;

 • r. € 200 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 6°, van de wet van een bij een aanbieder van beleggingsobjecten aangesloten onderneming;

 • s. € 200 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 6° van de wet van een bij een beleggingsonderneming aangesloten onderneming;

 • t. € 1.500 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 8° of 9°, van de wet;

 • u. € 200 voor de inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, onderdeel a, onder 12°, van de wet van aan een beleggingsonderneming verbonden agent;

 • v. € 0 voor een inschrijving door DNB als bedoeld in artikel 1:107, derde lid, aanhef en onderdeel j, van de wet van betaaldienstagenten en de bijkantoren van een betaalinstelling.

Artikel 6. Tarief DNB

Het bedrag, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van het besluit, wordt vastgesteld op € 32.000 voor een inschrijving als bedoeld in artikel 124b, eerste lid, van het Besluit prudentiële regels Wft.

Artikel 7. Tarieven AFM

 • 1. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel h, van het besluit, wordt vastgesteld op € 25.000.

 • 2. Het bedrag bedoeld in artikel 3, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van het besluit, wordt vastgesteld op € 4.500.

 • 3. Het bedrag, bedoeld in artikel 3, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van het besluit, wordt vastgesteld op 0,0075% van het totale bedrag dat door de bieder wordt betaald voor het aantal effecten dat door hem wordt verkregen vanaf de aankondiging van een openbaar bod als bedoeld in artikel 5 van het Besluit openbare biedingen Wft tot het moment van gestanddoening, bedoeld in artikel 16 van dat besluit, of, indien van toepassing, tot het einde van de termijn, bedoeld in artikel 17 van dat besluit, met een maximum van € 650.000.

 • 4. Het bedrag, bedoeld in artikel 3, tweede lid, aanhef en onderdeel c, van het besluit, wordt vastgesteld op € 5.500.

Artikel 8. Tarieven AFM

Het bedrag, bedoeld in artikel 3, derde lid, van het besluit, wordt vastgesteld op:

 • a. € 200 voor aanmelding of wijziging van een aanmelding van een verbonden bemiddelaar als bedoeld in artikel 2:81, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de wet;

 • b. € 4.000 bij een aanmelding als bedoeld in artikel 2:81, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de wet bij een gelijktijdige digitale aanmelding van 20 of meer verbonden bemiddelaars.

Artikel 9

 • 1. Aanvragen voor een vergunning als bedoeld in de artikelen 2:75, eerste lid, 2:80, eerste lid, 2:86, eerste lid, of 2:92, eerste lid, van de wet worden voor aanvragers die reeds in het bezit zijn van een vergunning als bedoeld in de artikelen 2:75, eerste lid, 2:80, eerste lid, 2:86, eerste lid, of 2:92, eerste lid, van de wet voor de toepassing van deze regeling aangemerkt als een verzoek om wijziging van de vergunning.

 • 2. Gelijktijdige aanvragen van één aanvrager voor een ontheffing als bedoeld in artikel 3, tweede lid, aanhef en onderdelen d, e, f en g worden voor de toepassing van deze regeling aangemerkt als één verzoek.

Artikel 10

Indien twee of meer aanvragen voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:75, eerste lid, artikel 2:80, eerste lid, artikel 2:86, eerste lid of 2:92, eerste lid, van de wet door dezelfde aanvrager op hetzelfde tijdstip worden ingediend, wordt voor de behandeling van die aanvragen het toepasselijke tarief, genoemd in artikel 3, eerste lid, eenmalig in rekening gebracht.

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

J.C. de Jager.

TOELICHTING

Algemeen

In deze regeling zijn de bedragen voor de eenmalige toezichthandelingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en het Besluit bekostiging financieel toezicht voor het jaar 2012 vastgesteld. Vaststelling is geschied op basis van voorstellen van De Nederlandsche Bank NV en de Stichting Autoriteit Financiële Markten.

Artikelsgewijs

De Nederlandsche Bank

Artikel 2, derde lid

De kostenregeling kende voor de behandeling van een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in de artikelen 3:95, lid 1 onderdelen a, d en e, en 3:96 van de Wet op het financieel toezicht twee tarieven, waarvan het laagste tarief EUR 5.000,– bedroeg. Dit tarief was gebaseerd op een gemiddelde tijdsbesteding van 27 uur met een maximum van 150 uur per aanvraag. De praktijk wijst uit dat in een aantal gevallen deze gemiddelde tijdsbesteding niet wordt gehaald waardoor het in rekening te brengen tarief niet in verhouding staat tot de door DNB aan de behandeling van de aanvraag bestede uren. Het betreft met name gevallen waarbij meer aanvragen tegelijk worden ingediend die in direct verband tot elkaar staan; bijvoorbeeld een wijziging in de aandeelhoudersstructuur van een groep waartoe diverse financiële ondernemingen met zetel in Nederland behoren. Het verlenen van een groeps-verklaring van geen bezwaar en/of een verklaring van geen bezwaar met een bandbreedte biedt hiervoor niet altijd soelaas. In voorkomende gevallen zullen dan afzonderlijke aanvragen voor een verklaring van geen bezwaar moeten worden ingediend waarvoor thans per aanvraag EUR 5.000,– in rekening wordt gebracht. Teneinde voor dergelijke gevallen de doorbelasting meer in overeenstemming te brengen met de werkelijke urenbesteding door DNB is in de kostenregeling nu een lager tarief van EUR 1.600,– opgenomen.

Artikel 4

Conform voorgaande jaren wordt voor bepaalde handelingen een nulbedrag gehanteerd. Deze kosten zijn verwerkt in de bedragen voor vergunningverlening of verklaring van geen bezwaar.

Artikel 5

Conform de voorgaande jaren wordt voor bepaalde handelingen een nulbedrag gehanteerd, omdat de kosten van inschrijving verwaarloosbaar zijn.

Autoriteit Financiële Markten

Artikel 3

In artikel 3 zijn de bedragen opgenomen die de AFM in rekening brengt voor eenmalige toezichthandelingen ter vergoeding van kosten van de behandeling van een aanvraag of verzoek om verlening of wijziging van een vergunning.

Vanaf 2012 is er voor de categorie adviseurs en bemiddelaars geen stelsel meer van zelftoezicht met de Stichting financiële dienstverlening. Hierdoor vervalt het verschil in tarief voor adviseurs en bemiddelaars die deelnemer of geen deelnemer waren van dit stelsel van zelftoezicht. Het tarief voor de aanvraag van een vergunning als adviseur en bemiddelaar wordt € 2.000.

Het bedrag voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor het aanbieden van krediet (artikel 2:60 van de wet) is verhoogd van € 4.300 naar € 5.500 en geharmoniseerd met het tarief voor een vergunningaanvraag van beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen.

De bedragen voor de vergunningverlening en voor de reguliere ontheffing zijn voor alle toezichtcategorieën op hetzelfde niveau (€ 5.500) vastgesteld.

Het uurtarief voor de aanvraag of wijziging van een vergunning van een marktexploitant en multilaterale handelsfaciliteit is verlaagd van € 172 naar € 166 per uur.

In 2012 is een tarief toegevoegd voor een beleggingsinstelling die verzoekt om een verklaring van ondertoezichtstelling. Dit tarief is geharminiseerd met het tarief voor een vergunningaanvraag van een beleggingsinstelling en vastgesteld op € 5.500.

Artikel 4

Artikel 4 bevat onder andere de bedragen van de AFM voor betrouwbaarheids- en deskundigheidstoetsen die niet bij de vergunning zijn inbegrepen.

De bedragen voor deskundigheidstoetsen kunnen per categorie instellingen verschillen. Dit wordt veroorzaakt doordat de toets op de mate van deskundigheid afhankelijk is van het type vergunning. Deze bedragen zijn deels verhoogd in verband met de intensivering van de deskundigheidstoets met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 5

In artikel 5 zijn enkele tarieven voor registraties en meldingen geharmoniseerd. Het betreft hier onder meer de melding van een nieuw fonds bij een beleggingsinstelling en een notificatie van een beleggingsinstelling uit een aangewezen staat.

De Minister van Financiën,

J.C. de Jager.

Naar boven