Logo Zuid-Holland
Bekendmaking goedkeuringsbesluit projectplan en uitvoeringsbesluiten Dijkversterking Eiland van Dordrecht Oost, Zuid-Holland

Onderwerp

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben bij besluit van 7 november 2012 goedkeuring verleend aan het projectplan Dijkversterking Eiland van Dordrecht Oost, zoals op 27 september 2012 is vastgesteld door de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta. De dijkversterking heeft betrekking op delen van een drietal dijken aan de oostkant van het Eiland van Dordrecht, nl. de Wantijdijk, de Zeedijk en de Buitendijk.

Procedure

GS van Zuid-Holland zijn op grond van de artikelen 5.8 en 5.12 van de Waterwet belast met de gecoördineerde voorbereiding, waaronder gelijktijdige terinzagelegging, van besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het projectplan Dijkversterking Eiland van Dordrecht Oost. Het gaat hierbij om de volgende besluiten:

  • Ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

  • Natuurbeschermingswetvergunning door de provincie Zuid-Holland.

Het ontwerpprojectplan, de projectnota/MER en de ontwerpuitvoeringsbesluiten met relevante stukken hebben van 26 juli 2012 tot en met 5 september 2012 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen is door het waterschap een Nota van Beantwoording opgesteld. De zienswijzen hebben niet geleid tot wijziging van de uitvoeringsbesluiten en evenmin tot een substantiële wijziging van het projectplan.

Inzage

Vanaf 13 december 2012 tot en met 23 januari 2013 liggen het provinciale goedkeuringsbesluit, het door het waterschap vastgestelde projectplan, de projectnota/MER, het vaststellingsbesluit van het waterschap inclusief de Nota van Beantwoording en de (uitvoerings)besluiten van de verschillende overheidsinstanties met relevante stukken, ter inzage bij:

  • Waterschap Hollandse Delta, tijdens kantooruren, Handelsweg 100 te Ridderkerk (tel. 0900-2005005);

  • Stadskantoor van de gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300 te Dordrecht, op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur, op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur en tijdens overige kantooruren op afspraak (tel. 14078);

  • Provincie Zuid-Holland, het Loket, ruimte A0.51, tijdens kantooruren, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag (tel. 070-4418855);

  • Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, tijdens kantooruren, Juliana van Stolberglaan 148 te Den Haag (tel. 070-3786693).

Beroep

Beroep kan van 14 december 2012 tot en met 24 januari 2013 door belanghebbenden worden ingesteld tegen het besluit tot goedkeuring van het vastgestelde projectplan en de overige definitieve besluiten, wanneer:

  • zij tijdens de terinzagelegging van ontwerpprojectplan en ontwerpbesluiten een zienswijze hebben ingediend;

  • zij redelijkerwijs geen zienswijzen hebben kunnen indienen;

  • zij het oneens zijn met de wijzigingen die bij vaststelling van het projectplan/de uitvoeringsbesluiten zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpplan/de ontwerpbesluiten.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voldoen aan de inhoudsvereisten zoals aangegeven in artikel 6.5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het projectplan en de uitvoeringsbesluiten vallen onder de Crisis- en herstelwet en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Dit betekent onder meer dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Diegene die beroep instelt, kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep en het indienen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over deze terinzagelegging kunt u zich wenden tot de heer J. Vessies, tel. 070- 441 7331 of mevrouw O. Bongers, tel. 070 - 441 7658 van de provincie Zuid-Holland.

Deze bekendmaking staat ook op www.zuid-holland.nl, www.wshd.nl en www.officielebekendmakingen.nl

(onder Staatscourant).

Naar boven