Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraafstroomStaatscourant 2012, 25842Ruimtelijke plannen

Logo Graafstroom
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan De Hoogt 1 en Zuidzijde 137 Goudriaan, Graafstroom

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Zuidzijde 137 en De Hoogt 1 te Goudriaan ter inzage. Het plan maakt het juridisch planologisch mogelijk om het bestaande bedrijf op Zuidzijde 137 te verplaatsen naar De Hoogt 1 en om ter plaatse van het huidige bedrijf 5 extra burgerwoningen te realiseren. Het perceel Zuidzijde 137 zal worden bestemd als ‘Wonen’ en over de wetering als ‘Agrarisch met Waarden’ zonder bebouwing, het perceel De Hoogt 1 zal bestemd blijven als ‘Bedrijf’ maar met de aanduiding dat ter plaatse 2 bedrijven toegestaan zijn.

Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt met ingang van 14 december 2012 zes weken tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentekantoor of 24 uur per dag via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde ter inzage termijn kan een ieder een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan de gemeenteraad. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijzen of voor het inwinnen van informatie kunt u een afspraak maken met mevrouw Roelen.

Voor meer informatie zie de digitale bekendmaking op www.dewaardwerkt.nl.