Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2012, 25824Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2012, AV/PB/2012/17509, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Regeling Pensioenwet BES in verband met de Wet bekostiging financieel toezicht

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 158 van de Pensioenwet, artikel 153 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, artikel 23 van de Pensioenwet BES, artikel 42 van het Besluit Pensioenwet BES en artikel 43 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Paragraaf 3 van hoofdstuk 1 vervalt.

B

Paragraaf 3 van hoofdstuk 2 vervalt.

ARTIKEL II

De Regeling Pensioenwet BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Paragraaf 8 komt te luiden:

Paragraaf 8. Slotbepalingen

Artikel 25. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Pensioenwet BES.

B

Paragraaf 9 vervalt

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 december 2012

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma.

TOELICHTING

In de Wet bekostiging financieel toezicht, die op 1 januari 2013 in werking treedt, zijn alle bepalingen over het financieel beheer bij de toezichthouders op de financiële markten (De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten) ondergebracht die tot nu toe zijn vastgelegd in afzonderlijke financiële toezichtwetten. Voor het toezicht op de pensioenen betreft dit de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Pensioenwet BES. De voor de bekostiging relevante onderdelen van onder die wetten hangende besluiten en regelingen komen hierdoor te vervallen. Voor het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Besluit Pensioenwet BES is het vervallen van de relevante onderdelen opgenomen in het Besluit bekostiging financieel toezicht 2013. Voor de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Regeling Pensioenwet BES is het vervallen van de relevante onderdelen in onderhavige regeling opgenomen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma.