Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TubbergenStaatscourant 2012, 25689Ruimtelijke plannen

Logo Tubbergen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Harbrinkhoek, Mekkelenbergweg 3–5’, Tubbergen

Burgemeester en wethouders van Tubbergen geven ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening kennis van het volgende. Met ingang van 13 december 2012 ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. Ook alle relevante stukken en gegevens liggen ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot doel om het gebruik van een bestaande bedrijfswoning voor alle toegestane bedrijvigheid op het bedrijfsperceel Mekkelenbergweg 3-5 te Harbrinkhoek mogelijk te maken.

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook digitaal inzien op RO Online http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0183.1205946-ow01 en op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl onder “ruimtelijke plannen ter inzage”. De digitale bestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op http://beheer.tubbergen.nl/nwro/NL.IMRO.0183.1205946-ow01/

Iedereen kan schriftelijke zienswijzen binnen de termijn van terinzagelegging richten aan het gemeentebestuur van Tubbergen, Postbus 30, 7650 AA Tubbergen. Of indienen per e-mail via het e-mailadres gemeente@tubbergen.nl. Iedereen kan ook mondeling zienswijzen naar voren brengen via het Klant Contact Centrum. Van wat iemand mondeling naar voren brengt wordt een kort verslag opgemaakt. Wie nalaat tijdig een zienswijze in te dienen kan later geen beroep instellen als de raad een definitief besluit omtrent het bestemmingsplan heeft genomen. Tegen betaling van de kosten wordt een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt.

Burgemeester en wethouders voornoemd.