Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonStaatscourant 2012, 25670Ruimtelijke plannen

Logo Hollands Kroon
Voorbereiding en terinzagelegging bestemmingsplan ‘Anna Paulowna’, Hollands Kroon

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders, vergadering 4 december 2012

Grondslag: artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht.

Onderwerp: voornemen om met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan “Anna Paulowna” vast te stellen.

Plangebied: Anna Paulowna

Doel plan: Vanuit het rijk zijn gemeenten verplicht om voor 1 juli 2013 bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar geactualiseerd te hebben. Met dit bestemmingsplan hebben wij het voornemen, voor dit grondgebied van de gemeente Hollands Kroon, hieraan te voldoen.

Let op: De gemeente Hollands Kroon is voor haar grondgebied bezig met een algemene regeling ten aanzien van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen. Deze regeling is nog niet vastgesteld door de raad en nog niet verwerkt in dit bestemmingsplan. Dit houdt in dat als u planregels leest die gaan over dit onderwerp, deze mogelijk in het vastgestelde bestemmingsplan aangepast kunnen worden.

Ter inzage

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan van 13 december 2012 tot en met 23 januari 2013 inzien tijdens openingstijden in het gemeentekantoor in MFA De Ontmoeting. Adres: de Verwachting 1, 1761 VM in Anna Paulowna. Wilt u meer informatie? Maak dan telefonisch een afspraak via telefoonnummer 088 - 321 5000. De stukken zijn ook in te zien op www.hollandskroon.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraakreactie indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw inspraakreactie indienen. U kunt dat zowel schriftelijk als mondeling doen.

Schriftelijk

Stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon. Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in uw brief het onderwerp: Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Anna Paulowna.

Mondeling

Maak een afspraak met dhr. L. Schuijt of dhr. J. Bechler van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Hollands Kroon. Het telefoonnummer is 088-3215000. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt.