Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZijpeStaatscourant 2012, 25617Ruimtelijke plannen

Logo Zijpe
Vaststelling bestemmingsplan Uitbreiding Camping Callassande te Groote Keeten, Zijpe

Het plan maakt een uitbreiding van camping Callassande aan de Voorweg 5a, 1759 NX te Groote Keeten mogelijk.

Op 27 november 2012 heeft de gemeenteraad van de gemeente Zijpe het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Camping Callassande te Groote Keeten’ ongewijzigd vastgesteld. Het plan maakt een uitbreiding van camping Callassande aan de Voorweg 5a, 1759 NX te Groote Keeten mogelijk.

Het vastgestelde bestemmingsplan (overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.0476.BP003P0009-0401) en de daarbij behorende stukken liggen, op grond van artikel 3.8 Wro, vanaf 4 januari 2013 gedurende 6 weken ter inzage op werkdagen bij de receptie van het gemeentehuis van Schagen aan Laan 19, 1741 EA te Schagen. Ook zijn de stukken binnen de genoemde termijn te raadplegen op de websites www.schagen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indien u nog vragen heeft, kunt u tijdens de periode van ter inzagelegging contact opnemen met de heer J. Paasman van de afdeling Ruimte. Hij is telefonisch te bereiken onder nummer (0224) 210 400.

Gedurende de voornoemde termijn van tervisielegging bestaat de mogelijkheid een beroep in te stellen bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend, dan wel die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het indienen van een beroepschrift schorst het in werking treden van het bestemmingsplan niet. Daartoe kan, eveneens gedurende de termijn van terinzagelegging, een verzoek om schorsing en/of voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.