Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2012, 25497Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 3 december 2012, nr. 0954-2012, houdende wijziging van de Sanctieregeling Guinee 2010

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op Besluit 2012/665/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2012 houdende wijziging van Besluit 2010/638/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Guinee (Pb EU L 45);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

ARTIKEL I

Aan artikel 2 van de Sanctieregeling Guinee 2010 wordt een zesde lid toegevoegd, luidende:

  • 6. Het eerste lid is niet van toepassing op de verkoop, de levering, overdracht of uitvoer van explosieven en daaraan gerelateerde uitrusting, uitsluitend bestemd voor civiel gebruik in de mijnbouw en bij infrastructuurinvesteringen, mits de opslag en het gebruik van de explosieven en de uitrusting gecontroleerd en geverifieerd worden door een onafhankelijk orgaan.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans.

TOELICHTING

Artikelsgewijs

Artikel I

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van Sanctieregeling Guinee 2010 ten gevolge van Besluit 2012/665/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2012 houdende wijziging van Besluit 2010/638/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Guinee.

Op het wapenembargo jegens de Republiek Guinee is in voornoemd besluit een uitzondering vastgesteld met betrekking tot het gebruik van explosieven en uitrusting voor civiel gebruik (mijnbouw en investeringen in de infrastructuur). Een vergunning tot uitvoer wordt verleend wanneer de aanvrager aantoont dat de opslag en het gebruik van de explosieven en daaraan gerelateerde uitrusting onder toezicht staat van een onafhankelijk orgaan aldaar. Deze uitzondering is opgenomen in het zesde lid van artikel 2 van de Sanctieregeling Guinee 2010.

Ten slotte kan worden gemeld dat de onderhavige regeling strekt tot naleving van een internationale verplichting en dat uit dien hoofde inwerkingtreding niet plaatsvindt conform de Vaste Verander Momenten-systematiek.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans.