Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Commissariaat voor de MediaStaatscourant 2012, 2502Besluiten van algemene strekking

Besluit van het Commissariaat voor de Media van 24 januari 2012 houdende beleidsregels omtrent de verlening van toestemming aan natuurlijke of rechtspersonen om door middel van een omroepzender een omroepdienst voor een bijzonder doel te verzorgen dat een beperkt bereik heeft of van beperkte duur is (Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012)

Het Commissariaat voor de Media,

Gelet op de artikelen 6.9, 7.11 en 7.12 van de Mediawet 2008;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1 Strekking van de regeling

De beleidsregels vastgesteld in deze regeling hebben betrekking op het wettelijke voorschrift dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2 Evenementenzender

Een toestemming om via een omroepzender een omroepdienst voor een bijzonder doel te verzorgen die een beperkt bereik en een beperkte duur heeft kan worden verleend onder de volgende voorwaarden:

 • a. het bijzondere doel heeft betrekking op het ter plekke verslag doen van, of anderszins ondersteunend zijn aan, een evenement dat een relatie heeft met het beperkte uitzendgebied;

 • b. onder evenement wordt in dit geval verstaan een niet met het oog op het verkrijgen van de toestemming incidenteel georganiseerde openbare of besloten culturele manifestatie, muziekuitvoering, podiumvoorstelling, filmvoorstelling, sportwedstrijd, sportevenement, beurs, festiviteit, georganiseerde bijeenkomst, of soortgelijke gebeurtenis waarbij publiek aanwezig is dat al dan niet voor toegang heeft betaald;

 • c. het bereik van de omroepdienst dient zoveel mogelijk beperkt te zijn tot de locatie waar het evenement plaatsvindt en

 • d. de duur van de omroepdienst dient zoveel mogelijk beperkt te zijn tot de dagen en uren dat het evenement plaatsvindt;

Artikel 3

Ten aanzien van de inhoud van de omroepdienst die op grond van de in artikel 2 bedoelde toestemming wordt verzorgd gelden dezelfde reclamebepalingen als die gelden voor de inhoud van de omroepdienst die op grond van een toestemming voor een commerciële omroepdienst wordt verzorgd.

Artikel 4 Bedrijfsondersteunende dienst

Een toestemming om via een omroepzender een omroepdienst voor een bijzonder doel te verzorgen die een beperkt bereik heeft kan worden verleend onder de volgende voorwaarden:

 • a. het bijzondere doel heeft betrekking op een ondersteunende dienst ten behoeve van de reguliere, bedrijfsmatige activiteit(en) van de toestemmingvragende natuurlijke of rechtspersoon;

 • b. onder een bedrijfsondersteunende dienst wordt in dit geval verstaan het verzorgen van een omroepdienst die onlosmakelijk verbonden is met en een noodzakelijke ondersteuning is van een of meerdere activiteiten die de toestemmingvragende natuurlijke of rechtspersoon regulier in het kader van zijn bedrijf uitoefent;

 • c. de omroepdienst is bestemd voor degenen die aanwezig zijn op het (aaneengesloten) terrein of in het gebouw waar de toestemmingvragende natuurlijke of rechtspersoon de activiteit(en) in het kader van zijn bedrijf uitoefent;

 • d. de toestemming geldt voor een jaar en kan jaarlijks op aanvraag worden verlengd;

 • e. de toestemming wordt niet verleend aan overheidsinstellingen, publieke media-instellingen en commerciële media-instellingen.

Artikel 5

Ten aanzien van de inhoud van de omroepdienst die op grond van de in artikel 4 bedoelde toestemming wordt verzorgd geldt dat het niet is toegestaan reclameboodschappen van derden uit te zenden.

Artikel 6 Slotbepaling

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 24 januari 2012.

 • 2. Met ingang van de datum waarop deze regeling in werking treedt zijn de Beleidsregels toestemming programma voor bijzonder doel 2008 van 17 juni 2008 ingetrokken.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012.

 • 4. Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl).

Commissariaat voor de Media, T. Bahlmann, voorzitter.

E. Eljon, commissaris.

BIJLAGE BELEIDSREGELS TOESTEMMING PROGRAMMA VOOR BIJZONDER DOEL 2012

Artikel 6.9 Mediawet 2008

 • 1. Het Commissariaat kan aan natuurlijke of rechtspersonen toestemming verlenen voor het via een omroepzender verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur.

 • 2. Het Commissariaat kan aan de toestemming voorschriften verbinden.

TOELICHTING

Inleiding

Met ingang van 1 januari 2009 is de Mediawet 2008 in werking getreden. Voor wat betreft het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, opgenomen in artikel 6.9 van de Mediawet 2008, is de mogelijkheid vervallen dat bij algemene maatregel van bestuur de begrippen bijzonder doel, beperkt bereik en beperkte duur nader worden omschreven. Deze mogelijkheid kon vervallen nu de nadere omschrijving van deze begrippen is neergelegd in de onderhevige regeling. De Beleidsregels en de toelichting behoeven een aanpassing op grond van een herschikking van de wetsartikelen en een wijziging van de terminologie.

Algemeen

De toestemming voor het via een omroepzender verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel houdt niet in dat de toestemminghouder automatisch deze omroepdienst via een omroepzender kan verspreiden. Ten behoeve van de verspreiding, dit is het gebruiken van frequentieruimte, is op grond van artikel 3.3 van de Telecommunicatiewet, een vergunning vereist van het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Het tweede lid van artikel 6.9 van de Mediawet 2008 biedt de mogelijkheid voor het Commissariaat om aan de toestemming voorschriften te verbinden. Het Commissariaat heeft ten behoeve van de toestemmingverlening voor de verzorging van een omroepdienst voor een bijzonder doel dat een beperkt bereik of een beperkte duur heeft (de zogeheten evenementenzender) uitgangspunten gedefinieerd en verbindt aan de toestemming de voorschriften die ook voor de toestemming voor een commerciële omroepdienst gelden. Volgens de Aanwijzingen voor de regelgeving dient het woord of evenwel te worden begrepen als en/of, zodat een toestemming op grond van artikel 6.9, eerste lid, van de Mediawet 2008 gebonden kan worden aan de voorwaarde van beperkt bereik of aan de voorwaarde van beperkte duur. In dit kader zijn dan ook ten behoeve van de toestemmingverlening voor de verzorging van een omroepdienst voor een bijzonder doel dat enkel een beperkt bereik heeft uitgangspunten gedefinieerd en voorschriften opgesteld (de bedrijfsondersteunende dienst).

Evenementenzender

De Mediawet 2008 kent naast de publieke media-instellingen en de commerciële media-instellingen nog een categorie: de natuurlijke of rechtspersoon die een omroepdienst voor een bijzonder doel verzorgt door middel van een omroepzender. Artikel 6.9, eerste lid, van de Mediawet 2008 biedt het Commissariaat de gelegenheid daarvoor toestemming te verlenen. De omroepdienst voor een bijzonder doel dient een beperkt bereik te hebben of van een beperkte duur te zijn. Waar in deze beleidsregel sprake is van bereik wordt technisch bereik bedoeld. Met betrekking tot evenementenzenders stelt het Commissariaat de eis dat aan de voorwaarde van zowel beperkt bereik als beperkte duur dient te worden voldaan om in aanmerking te komen voor die toestemming. Aldus wordt bereikt dat het bijzondere doel niet anders dan een evenement kan zijn. Als voorbeeld kan worden gedacht aan een stadswandeling met een gids via een radio-ontvanger, aan een grootschalige culturele manifestatie waarbij de bezoekers via de (auto)radio de juiste weg wordt gewezen of aan een drive-in bioscoop waarbij het geluid via de autoradio wordt verspreid. De voorwaarden waaronder het Commissariaat de toestemming voor een evenementenzender verleent zijn nu opgenomen onder artikel 2 en artikel 3 van deze beleidsregels.

Bedrijfsondersteunende dienst

Artikel 6.9, eerste lid, van de Mediawet 2008 biedt, zoals hierboven aangegeven, ruimte aan het Commissariaat om aan een toestemming voor een omroepdienst voor een bijzonder doel alleen de eis van beperkt bereik te verbinden. De ervaring leert dat het aldus toestaan van kleinschalige FM-toepassingen voor met name bedrijfsondersteunende diensten in een behoefte voorziet. Te denken is daarbij aan informatie over aankomst- en vertrektijden van boten via de autoradio. De voorwaarden waaronder het Commissariaat de toestemming voor een bedrijfsondersteunende dienst verleent zijn nu opgenomen in artikel 4 en artikel 5 van deze beleidsregels.

Het voorschrift in artikel 4, aanhef en onderdeel e. voorkomt dat een commerciële media-instelling met toepassing van artikel 6.9, eerste lid van de Mediawet 2008 een (extra) frequentie verwerft.

Teneinde te bewerkstelligen dat de toestemming voor een bedrijfsondersteunende dienst (van) een andere (orde) is dan de toestemming voor commerciële omroepdienst, zodat voor de frequentievergunningverlening op grond van de Telecommunicatiewet in geval van de eerstgenoemde toestemming niet de procedure van de vergelijkende toets of van de veiling behoeft te hanteren, is het niet toegestaan in het programma reclameboodschappen van derden uit te zenden.